Скуката и влиянието ѝ върху здравето

Скуката и влиянието ѝ върху здравето

Винаги активен, нашият мозък работи 24/7.

Дори когато спим, той е ангажиран с взимането на важни решения – дори подсъзнателно. Мозъкът ни има огромен капацитет, но и своите лимити.

Невролозите обясняват, че е за здравето на нашия мозък в важно от време на време да си позволяваме известна доза скука и отегчение.

 

AdobeStock_189848363.jpegОтегчението може да подобри социалните контакти

Модерното ни ежедневие, окупирано от социалните мрежи, постоянно ни разсейва. Почти не намираме време да се обърнем навътре към себе си или осъзнато да общуваме с приятелите и семейството си.

 

Скуката може да влияе положително върху творчеството

Когато ни е скучно, всъщност имаме добра възможност да разсъждаваме. Това насърчава способността ни да решаваме различни проблеми. Някои страхотни идеи се раждат под душа, понякога решаваме сложни проблеми, когато спрем да мислим нарочно за тях.

 

Отегчението ни мотивира да преследваме целите си

Понякога скуката е важен вътрешен сигнал, че не правим това, което наистина искаме. Може да ни насърчи да посветим времето и усилията си на проекти, които са по-значими за нас.

 

Скуката подобрява самоконтрола и е полезна за психичното здравеAdobeStock_191937337.jpeg

Би трябвало вече да сте чували за така наречения „проблем на разсейването, причинен от социалните мрежи“. Това е феномен, който се дължи на разсейване  от задачите, с които се занимаваме в момента. Разсейващите фактори могат да бъдат външни (когато получаваме известие от социалните мрежи) или вътрешни (когато умът сам ни тегли към последните новини в тях). Технологиите и социалните мрежи създават свят, в който скуката не е позволена. Хората се пристрастяват към постоянното производство на допамин, предизвикано от новото съдържание. Затова ние се опитваме да избягаме от скуката със скролване. А способността за концентрацияе свързана с уменията за справяне със скуката. Овладяването на отегчението развива умения за самоконтрол, които ни помагат да регулираме мислите, емоциите и действията си. От решаващо значение е да се дистанцираме от тези стресови фактори за дълъг период от време, за да ни доскучее –всъщност ценна възможност за презареждане.

 

Има ли правилен начин, по който да скучаем?

Няма писано правило за това.

Някои хора съветват да изберем дейност, която изисква малко или никаква концентрация - като ходене или дори просто седене със затворени очи, за да оставим ума си да блуждае.

Със сигурност обаче е необходимо да „дръпнем щепсела“.

Просто трябва да опитаме – да си разрешим отегчение без да изпитваме чувство на вина – и мозъкът ни ще си почине, и настроението ще се подобри, и ще станем по-добри в задачите си.

 


 

Boredom and its influence over our health?

AdobeStock_309551604.jpeg

Always on, the brain works 24/7.

Even when you are asleep the brain is dealing with decisions and subconscious activities. The brain has a large capacity, but it has its limits.

Many neuroscientists explain that it is critical for brain health to let yourself be bored from time to time.

 

Boredom can help you improve social connections

It sounds strange, however, living in this modern technology and social media-driven world keeps us constantly distracted, so we barely focus inward or consciously connect with friends and family.

 

Being bored can boost your creativityAdobeStock_479715722.jpeg

Boredom can provide an opportunity to turn inward and use the time for reflection. This will foster creativity and enable problem-solving by allowing the mind to wander. With mundane activities you can discover useful ideas (it is no coincidence that many great ideas were born in the shower) or solve a complex problem when stop thinking about it.

 

Boredom can motivate you to pursue new goals

Sometimes boredom is an important internal signal that we are not doing what we really want to be doing, a signal that we are moving away from our dreams. Boredom may encourage us to dedicate our time and efforts to projects that are more fulfilling and meaningful to us.

 

Being bored improves self-control and is good for the mental health

You should have already heard about the so called “Problem of Social Media Distractions”.

This is a phenomenon of distractors drawing the attention away from the task at hand and directing it instead toward social media. These distractors can be external (such as receiving a notification) or internal (when your mind wander to social media). The technology and the social media together create a world where boredom is not allowed. People become addicted to the constant dopamine hit of new content that their phones provide, therefore we are constantly trying to swipe and scroll the boredom away. However, the ability to focus is correlated with the ability to handle boredom. Mastering to endure boredom develops self-control skills that help us regulate thoughts, emotions, and actions. It is crucial to step away from such stress factors long enough to feel bored – this is acutely a valuable opportunity to recharge.

 

Is there a right way to be bored?

There is no prescribed way how to be bored.

Some suggest choosing an activity that requires little or no concentration - such as walking or even just sitting with your eyes closed and letting your mind wander. However, it is certainly necessary for you to unplug.

Just try …. just allow yourself to get bored without feeling guilty about it — your brain will rest, and your mood and even work performance might improve.