Честна игра

Честна игра

258104442_305013538148225_2258986228486997222_n.jpgНикола има идеи, но е скромен, когато ги представя. Подлага ги на съмнение, чуди се дали знае всичко. А ако не знае – сяда и учи.

Работяга от Севлиево, Никола Христов, Associate II, Customer Support, е в Ingram Micro от по-малко от година. Благодарен е, че без завършено висше образование компанията го приела. Винаги благодари за шансовете си.

Роден в планината, веднага след като завършил езиковата гимназия във Велико Търново с френски и английски език Никола дошъл в София, заедно с приятелката си. „В училище ми викаха Кольо и бях свикнал, сега в новата среда, по-изтънчено, ми казват Ники.“ Всъщност от предишната му работа най-много се възприема с прякора си Бици – идва от „бицикле“, от колело – защото бил вторият Никола във фирмата и започнали да го наричат така, вместо Никола-две.

Преди Ingram Мicro Никола е работил в казино – видеонаблюдение на жива игра. Основната му задача била да следи за честната игра и да подава сигнали, ако се пристъпват правилата на почтеността. Не е хазартен. Със спокойствието си успял да се внедри в екипа. Години по-късно обаче – и с идването на пандемията от COVID-19 – решил, че има нужда от промяна и по-сигурна среда. Записал курс по счетоводство – не било неговото.

Честната игра му спечелила място и в нашия екип – признал си, че не е практикувал много френския си език, затова работи с английски. Получил шанс да се учи и развива.

От Севлиево Никола си носи домашна ракия, но не се прибира често. Има малко приятели и държи на откритите отношения с тях. Наскоро се договорили с приятелката му да си купят куче. Но, разбира се, въпреки многото клетви, че няма да се грижи за него, сега той го разхожда. Върнал си го – и си взели и котка, която да разваля реда вкъщи.

IMG_20190615_121505.jpgСръчен, усърден, любопитен какво ще му предложи животът. Никола си признава, че емоционалните разговори дори с близки хора са далечни за него – но работи със себе си да постигне повече лекота и радост.

Обича да играе компютърни игри, да прекарва време с приятелката си, която е интериорен дизайнер. Гледат криминални, исторически сериали, вълнуват се от викинги, играят бордови игри. От миналото му в хазарния бизнес му останали само „Цивилизация“ и „Монополи“.

Никола обича планините, сравнително скоро го разбрал. Амбициозен е в състезанията със себе си. Каквото и да започне, го върши докато не усети, че е изявил потенциала си. Това му харесва и в компютърните игри – има стремеж. League of Legends му е много на сърце.

Подкастите са другата му страст – образователни, лични, музикални, комедийни. Вярва в доброто да поздравиш някого и да намалим възможно най-много черногледството. Има талант: да е постоянен в действията си и да намира решения – смели, понякога странни, но винаги решения, които проработват.

Никола, Ники, Кольо или Бици е все един и същ човек – скромният фен на комиксите и филмите Марвел от Севлиево, който дошъл в София и се научил на честна игра.

Благодарим ти, Ники (по-изтънчено), че си част от семейството на Ingram Micro!

 


Fair play

Nikola has ideas but is modest and shy when he presents them. He always doubts and wonders whether he knows everything. If not – he gets to work and starts learning. IMG_20190802_122136.jpg

A very hard worker born in Sevlievo, Nikola Hristov, Associate II, Customer Support, has been working for Ingram Micro for less than a year. He is grateful that the company gave him a career chance with no higher education degree. Nikola is always grateful for the chances he gets.

Born in the mountains, right after he graduated the Veliko Tarnovo language school with French and English, he moved to Sofia with his girlfriend. “At school they used to call me Kolio, then here at Ingram, in a more sophisticated environment, they call me Niki.” Actually, he is used the most to being referred to as Bitsi – it comes from “bicycle”, because he was the second Nikola in the company (and the bicycle has two wheels). He preferred this way than Nikola the second.

Before Nikola joined Ingram Micro, he had been working in a casino – video control of the fair play. His main duties were to keep an eye on the integrity standards and speak up if something wrong appeared. He is not hazardous at heart. With his calm behavior he managed to fit in the team. However, years later, and the COVID-19 pandemic, he decided he needed a change and a more secure environment. So, he enrolled for an accountancy course – but it wasn’t his passion.

Nikola’s “fair play” approach led him to our team – in the beginning he admitted he hadn’t practiced his French that much, so he started working with English. He got the chance to learn and develop.

IMG_20200918_151919.jpgNikola doesn’t come back home in Sevlievo too often but always takes with him home made rakia. He has few friends and appreciates a lot the open relations they have. Recently his girlfriend and him agreed they would get a dog. Even though Nikola promised he wouldn’t take care of the pet, now he is the one to take it for a walk. As a revenge, he insisted on taking a cat to make it messy at home.

Crafty, hardworking, curious what life is about to offer, Nikola admits that emotional conversations are quite distant to him, even with close people. However, he works on making it easier and joyful for himself.

Niki loves playing computer games, spending time with his girlfriend who is an interior designer. They watch criminal, historical series, Viking stories, and play board games. Only “Civilization” and “Monopoly” remained from Niki’s past in the gambling business.

He loves mountains, just realized it. Nikola is ambitious in competing against himself. Whatever he starts doing, he does it until he feels his potential fulfilled. The strive is what he likes in computer games. He feels League of Legends very close to his heart.

Another passion for him is podcasts – educational, personal, musical, comedian – all kinds. Nikola believes in good – saying “Hi” to someone or being brighter in our approach to the others. He has a talent – to be persistent and to always find a solution – brave, sometimes strange, but always working.

Nikola, Niki, Kolio or Bitsi is the same person – the modest fan of Marvel’s comics and movies. He was born in Sevlievo and moved to Sofia to learn fair play.

Thank you, Niki (let’s sound more sophisticated), for being part of Ingram Micro’s family!