С родното в сърцето

С родното в сърцето

С родното в сърцето

 

Петър Ашиков, Jr. Legal Counsel, често си повтаря „давай напред“. Така той пътува между магистъра и бакалавъра си в Холандия, стажа си в Европейската комисия и родната любима България. „През последните седем години съм прекарал повече време в чужбина. Влаковете и летищата ми станаха като втори дом.“ Но едно чувство е започнало да се заражда у Петър и го е довело до мисълта, че трябва да се върне в България.PHOTO-2021-07-01-11-23-20.jpg

„Мечтаех да си намеря вдъхновяваща работа – нещо, което да ми е интересно и за което съм учил. Не исках да губя връзката ми с други култури, затова международната среда ми беше също важна.“ Воден от изброените критерии, Петър се озовава в Ingram Micro по време на пандемията. „Първите няколко месеца ми бяха много динамични – всеки ден научавах много нови неща. Все още уча за IT индустрията. Не съм усетил липсата на колегите. Често започваме деня с кафе и теми извън работата.“ Петър е отборен играч и вярва, че с екипа могат да стигнат много далеч. Това е и причината той да посещава офиса често. „Екипът ми е прекрасен и искам да прекарвам време с него на живо,“ признава той.

Един от скритите таланти на Петър е да събира хората. Той е добър в организирането на събития, последното е било миналия месец. „Идеята на събитието беше да излезем от екраните и да общуваме с приятели с подобен житейски път на живо. Разбира се, избрахме кауза, която е много позната на нас, пътуващите. Събрахме средства за медицински и социални помощи за възрастни хора от малки населени места в България.“ Подкрепили Българския Червен кръст, по проекта „Домашни грижи“. За Петър животът в чужбина е много хубав, защото дава различна гледна точка, но в същото време си има висока цена – оставяш най-близките си хора сами.200248757_345036313792857_5512665542766227229_n.jpg

Петър обича да се занимава с музика. Бил е част от ученическа музикална група – свирил е на китара и се е научил да пее. Често разнообразява плейлистите си, а китарата винаги седи на една ръка разстояние.

Спортният нюх също живее в него. Запален е по бягането, калистениката и планините. Често тренира преди работа, но понякога иска да се наспи. „Това ме зарежда!“

Петър харесва романи, защото от тях може да научи много. Последният, който е прочел, се казва „Войната на буквите.“ Не харесва фентъзи романите, но любимият му автор е Дж. Р. Р. Толкин. „Толкин е много мъдър. Неговата литература ме е държала и в трудни и във весели моменти. Това са ми любимите истории, които съм дишал и живял.“

Пътувал е основно из Европа. Любимото му място в България е Рила планина. В чужбина му харесва в Италия. Например Помпей – „беше като декор на филм, ама истински.“ Между пицата и пастата избира пестото.PHOTO-2021-07-01-11-23-20_1.jpg

Петър умее да готви добре на тиган, защото животът в чужбина го е научил. Прави месо и зеленчуци под всякаква форма. За него животът има вкус на умами, защото „е трудно да се обясни.“

Това е Петър Ашиков – горд, че е запазил отношението си към България такова, каквото е било преди да замине. „Домът си ми остана този. Близостта към семейството и приятелите ми не се е променила. Отидох в чужбина, работих, учих, а сега имам работа, която ми харесва, и то в България!“


With love for Bulgaria

 

Petar Achikov, Jr. Legal Counsel, often says to himself “go ahead.” This is how he travels along his Master’s and Bachelor’s degree in the Netherlands, his internship in the European Commission and his beloved Bulgaria. „In the past seven years I have spent a lot of time abroad. The trains and the airports became my second home.“ However, a feeling started to arise in Petar and led him to the thought to return to Bulgaria.

image_72192707.JPG„I dreamed of finding an inspiring job – something that is interesting to me and something I have studied about. I didn’t want to lose my connection with other cultures. Therefore, the international environment was an important factor to me.“ Guided by the listed criteria, Petar finds himself at Ingram Micro during the pandemic. „The first months here were very dynamic for me – I was learning something new every single day. I am still learning about the IT industry. I didn’t feel alone by the lack of physical interaction. Мe and my colleagues often start the day with coffee and topics not related to work.“ Petar is a team player and he believes that group work can take him far away. This is the reason why he visits the office quite often. „My colleagues are great and I want to spend time with them in person,“ he admits.

One of Petar’s hidden talents is to unite people. He is good at event management. His last organized event happened last month. „The idea behind this event was to escape from the screens and communicate with peers with the same way of life. Of course, we chose a cause that is familiar with us, the travelers. We gathered financial aid for elderly people in need of medical and social help. These people usually live alone in small villages in Bulgaria.“ The cause is organized by the Bulgarian Red Cross and its name is “Home Care”. Peter believes that life abroad is great because it gives you a different perspective and enriches your way of thinking, but it also has a high price – you leave your closest ones alone.IMG_1360.JPG

Petar loves music. He used to be a part of a student rock band – he used to play the guitar and he also learned how to sing. He often changes his playlists, and his guitar is always nearby.

The sports spirit also lives in him. He likes jogging, calisthenics, and the mountains. He doеs sports before work but sometimes he prefers to sleep a bit longer. “This charges me up!”

Petar likes novels because he can learn a lot from them. The last book that he read was “The War of the Letters”. He isn’t fond of the fantasy genre; however, his favorite author is J. R. R. Tolkien. „Tolkien is very wise. His literature helped me both in times of trouble and joy. These are my favorite stories that I have lived and breathed with.“

He has travelled mainly in Europe. His favorite place in Bulgaria is Rila mountain. He also likes Italy. For example, Pompeii „was like a movie décor but an actual one.“  Between pizza and pasta, he chooses pesto.A03C4B4C-3B5D-4344-8741-EA2761613CC3.JPG

Petar can cook well with a pan because life abroad taught him so. He cooks meat and vegetables in all forms. For him life tastes like umami because “it is hard to be explained.”

This is Petar Achikov – he is proud that he kept his view on Bulgaria the same as before he left. „My home remained the same. My closure to family and friends hasn’t changed. I went abroad, worked, studied, and, currently, I have a job that I like, and it is in Bulgaria!”