"Като мене друга няма" и три деца

"Като мене друга няма" и три деца

5a-1.jpgИма ли стълби?

Дани пита винаги. Малък инцидент в асансьор преди време отключил непоностимостта ѝ към тесни пространства и самолети. Не обича да няма контрол. Хем се смее, хем казва, че „искам като поискам да сляза, да мога. А това не става нито в самолет, нито в метрото“. От години се вози само над земята. Има книжка, взела я бременна в седмия месец, но не шофира.

Даниела Цветкова, Associate Professional, Trade Compliance, говори бързо, предпочита разговорите на живо, пие сутрешния си чай от халба. На нея пише: „Като мене друга няма“. От брат ѝ е. Подарил ѝ я, защото се шегува с нея, че постоянно се изтъквала.

Дани е критична – и към себе си, и към другите. Анализира, преценява, обича да има отговорности. Може да поиска помощ, когато се налага. Действа! И в живота, и в работата, добър изпълнител. „Бе... магаре!“ – винаги са ѝ го казвали – че работи неуморно, понякога повече, отколкото се налага. Иронизира скромността си: „Обичам да се състезвам. Ако трябва да свърша нещо за 10 минути, искам да го направя за 5 и да се похваля.“ И се смее.

В Ingram Дани е в отдела Compliance от година и половина. Пази си „билета“, с който са я посрещнали във въвеждащото обучение. За нея той означавал наистина нова посока, която отдавна е искала. Преди Ingram Дани има 20-годишен опит в банка. Но добре се ориентира в юридическите документи.

MicrosoftTeams-image-1.pngМузикант от средното си образование, много добре чува фалшиво пеене. Но не и по дарба – разказва го честно и без претенция. В семейството ѝ много се държало „децата да умеят нещо“. Записали нея и брат ѝ на пиано. Но понеже местата не стигали, а тя не била даровита колкото брат си – я преместили в класа за виолончело. „Ама няма проблем!“, смее се години по-късно. Така или иначе не било нейното и след години продала инструмента. Но музикалното училище оставило в нея усет.

След училище имала „афинитет да се омъжи“ – разказва го с лека ирония и уточнява, че като вложиш емоция в повече от едно нещо „едното се случва, не двете“. И не учила висше веднага.

23.jpgДани има три деца – големият ѝ син Александър и с три години по-малки близнаци: Катрин и Мартин. Родила ги на 19 и на 22. Големият син я научил да бъде майка. Най-трудно ѝ било да отговори на ревността му, когато попитал: „Мамо, защо другите имат по едно бебе, а ние имаме две?“. Не помни какво му е отговорила, но сега всичко е наред. „Никога не съм искала от децата ми да са отличници, само да са здрави! Защото много отличници не са здрави, нали така?!“ Сега близнаците работят в Ingram. Независимо от майка си, просто така се случило.

Даниела започнала да учи висше образование в УНСС около 26, с три деца. Александър бил на шест, а близнаците – на три. Зимата на 1996-та – 1997-ма. Виденовата зима. Същата зима, в която е ходила да търси от приятелка 1000 лева (сега 1), за да си купи хляб. Разказва, че е оцеляла, само защото майка ѝ ѝ помагала много. А майка ѝ – учителка по немски, страстна пушачка.

Дани не пуши. Пропушила в Музикалното училище – и така 25 години. Преди 8 ги отказала от раз. „Пушачите пушат, за да достигнато до състоянието на щастие на непушача“. Осъзнала го е и си стои щастлива без да запалва. Помни датата: 5-ти ноември 2012-та. Имала само три цигари сутринта. Две изпушила вкъщи, 1 на работа. „И просто не отидох да си купя“. Дани обича да чете листовките на лекарствата – интерес има и към медицината. Така чела и упътванията на всички продукти за отказване от пушенето. Най-ядосана е, че там пишело „без значение какво използвате, важно е да приложите ВОЛЯ“. Скарана е с тази дума – нарича я мотивация. „Ако имаш желание, ще стане.“

Напоследък Дани се интересува от астрология. Самата тя: цяло противоречие. Основен знак огнен Стрелец и асцендент – здраво стъпил на земята Козирог. Обяснява си влиянието и на двата – хем е емоционална, хем не го афишира, но понякога не може да го скрие. Нарича щастието „много лично нещо“.

Дани е човек на искрените идеи. Винаги има план Б и план Ц. Не е спокойна натура. „Козирог, Козирог, ама не чак толкова.“ Реагира, ядосва се, темпераментна е. Иска да има въздух и пространство. Обича да е сама.

Не е планинарка, но ходи по 5b-1.jpgпарковете. Постоянно е със слушалките. Рокаджийка. С брат ѝ започнали от малки с Джудас Прийст, Аксепт и Айрън Мейдън. И даже Мейдън били на стената вкъщи. Майка ѝ пушела цигари Феникс преди, Дани и брат ѝ събирали кутиите и изписали Iron Maiden с тях. Даниела Цветкова израснала с Iron Maiden от кутии цигари над леглото си. Щура работа.

Дани обича котката си Мишо. Довел го големият син Александър – преди 4 години, от улицата. Бил толкова малко коте, че приличал на мишка – затова така го кръстили. Обаче после станал котарак и му сменили името – да отговаря на личността – Михаил. „Общуваме си на ниво“, иронизира Дани.

Даниела Цветкова обича да се справя с живота. Подредила го е така, че да има време за рок, за котката Михаил и за вече самостоятелните три деца. Обмисля как да скочи и да да научи още два-три езика. Не брои английския, който вече знае. Но него „всички знаят“. Вярва, че мотивацията да действа може да ѝ дойде, ако срещне сърдечна тръпка. Да, и Дани има чувства – „Козирог, Козирог, ама...“. И отива да работи. „Бе, магаре“. И пак се смее.

 


chasha-111.jpgIs there a staircase?

Dani always asks that. A little incident some time ago unlocked her sensitivity for narrow spaces and airplanes. She cannot stand not having control. She laughs but she says: “If I want to get off, I want to be able to get off! This is not possible in a plane or in the underground”. She has been traveling only by ground vehicles for years. She has a driving license (managed to finish the course while she was pregnant) but she doesn’t use it.

Daniela Tsvetkova, Associate Professional, Trade Compliance, speaks fast. She prefers live conversations.  The text on her morning coffee mug says: “There is no one like me”. It’s a gift from her brother. He chose exactly this one because he wanted to remind Dani she was constantly showing off.

Dani is a critic – both to herself and to the others. She analyses, evaluates situations, loves taking responsibilities. However, she can ask for help, if needed. Dani is a “doer” in life and at work. A good executor. “Oh, well… like a donkey” (in Bulgarian this means that she works very hard) – they always tell her she works tirelessly and sometimes even more than the company needs. She is ironic to her “modesty”: “I enjoy competing. If I have a ten-minute deadline, I want to finish the work in 5 minutes and then boast about that”. Here she laughs.

Dani has been working for Ingram for a year and a half, in the Compliance department. She keeps her Induction boarding pass as a memory. A year ago, it meant a long-desired changer for her. Before she came to our company, Dani had 20 years of banking experience. However, she is also good at legal and compliance documents.

She was a musician in school, and she can easily spot off-tune singing. Dani honestly admits she’s not talented. In her family, it was important that “the children should master something”. So, Dani and her brother were enrolled in piano lessons. There were not enough seats in the class, so Dani was transferred to a violoncello class. „Oh, absolutely no problem!”, she jokes now, years later. However, it was not her thing and she sold the cello. The Musical school gave her a knack for music.

2ff-1.jpgAfter school, she wanted to get married “on a whim” – Dani tells the story with irony and clarifies that when you put emotions into more than one thing, “only one happens”. So, she didn’t go immediately to university.

Dani has three children – her eldest son Alexander and the three years younger twins Katrin and Martin. She gave birth at the age of 19 and 22. Dani learned how to be a mother from her eldest son. In the beginning, he was jealous, and the most difficult question Dani had to answer was: “Mummy, why is there only one baby in other families, and we have two?” She can’t remember what she answered then but now everything is good. “I have never wanted excellent marks from my children. I have always wanted them to be healthy. А lot of excellent students are not healthy, right?” Now the grown-up twins also work for Ingram. Independently from their mother,it just happened. 

17-1.jpgDani started studying at university – the University for National and World Economy when she was 26, with three children. Alexander was 6 and the twins – at the age of three. It was the winter of 1996-1997. The so-called Videnova winter. That winter when Dani used to ask a friend of her for 1000 BGN (now 1 BGN) to buy bread. She tells she survived because of her mother’s help. And what a mother! – a German language teacher, a passionate smoker.

Dani is a non-smoker. She started smoking cigarettes in school and smoked for 25 years. 8 years ago, she quit in a blink. „Smoking makes people feel the happiness that the non-smokers feel” – Dani realized that and now is happy without smoking. She remembers the date: 5th November 2012. She had only three cigarettes in the morning. She smoked two of them at home and the last one – at work. She just didn’t buy another pack. Dani enjoys reading medicines’ instructions – she has a taste for medicine. That is why she also used to read what is written on anti-tobacco products. She was angry on a statement there: „No matter what product you use, you need to use your WILL.” Dani doesn’t like this word, she calls it “motivation” – “If you want it, it will happen”.

Recently Dani has been interested in astrology. She is a complete contrаdiction. Her main sign is Sagittarius and the ascendent – the very grounded Capricorn. She sees their impact – she is emotional and doesn’t show it off, but sometimes she cannot hide it. “Happiness is a very personal thing.”

Dani is a woman of sincere ideas. She always has plan B and plan C. She’s not a calm person by nature. “Capricorn, Capricorn, but not entirely. She expresses her thoughts, gets angry, she’s exuberant. She wants to have air and enough space around her. And enjoys being on her own.

Not a hiker, she loves parks. Dani   wears her ear pods all the time. A rock woman.  She started from a very young age with her brother – with Judas Priest, Accept, and Iron Maiden. Maiden “was” on her wall at home. Her mother smoked Fenix cigarettes then, Dani and her brother collected the empty boxes and made a label out of them – Iron Maiden. Daniela Tsvetkova grew up with Iron Maiden-cigarette-boxes above her head in the bedroom. What a crazy girl!

28-1.jpgDani loves her cat Misho. Alexander brought him home from the street 4 years ago. He was so little, like a mouse, so they called him this way. (In Bulgarian the word for “mouse” is very similar to “Misho”) However, Misho grew up and they changed his name – to be adequate to his personality. So, Mihail! „Our communication is at high levels” Dani puts irony in the story.

Daniela Tsvetkova copes with life. She ordered it in such a way that she has enough time for rock music, for the cat Mihail and her grown-up children. She is considering another jump: how to learn two or three more languages. English is not included – “everyone knows it”. She believes that motivation comes when there is excitement for the heart – “Ok, Capricorn, Capricorn but…”

She goes to work now. “Oh, well… like a donkey”. Dani laughs again.