Бърнаут. Синдром на професионалното изчерпване.

Бърнаут. Синдром на професионалното изчерпване.

AdobeStock_318337038.jpegБърнаутът e нашата реакция на продължителен или хроничен стрес, прeдизвикан от работата.

Ако се чувстваме изтощени от работа, тя започва да ни става неприятна и се чувстваме все по-малко способни да изпълняваме дори елементарни задачи – това би могло да се отчете като първично настъпване на бърнаута.

Конкретните симптоми, по които можем да го разпознаем:
 

1. Емоционално изтощение – ако се чувстваме хронично уморени, изтощени, „изцедени“ и в нас се е прокрадва апатично чувство към работата; ако усещаме, че капацитетът на това, което можем да постигнем, е драстично намалял – може би е полезно да намалим и да се запитаме дали това не е бърнаут.

2. Циничност (Деперсонализация) – да сме цинични към работата си или позицията си означава, че не очакваме нищо хубаво от нея. Понякога сами предсказваме  неприятните обстоятелства, когато стоим в ступор и само ги чакаме да се случат.
Да „деперсонализираме“ означава да стоим далеч от всичко, което разказваме за работата си, все едно не сме част от нея – сякаш е нещо странично, в което ние сме включени по принуда. Като „деперсонализация“ може да се определят и моментите, когато сме толкова изморени, че често се улавяме да гледаме „в една точка“ – усещането е, че крайниците ни са сякаш отделени от тялото, имат собствена воля и нямаме контрол върху тях – състоянието на т. нар. „автопилот“.

3. Намален коефициент на полезно действие (неефективност) – уморени сме, затова нашата продуктивност е намалена до минимум, а творчество липсва напълно.

accountant.jpg

Депресия и бърнаут

Симптомите на бърнаута са много близки до депресията и е полезно да ги разграничим.

Представете си депресията като облак, който може да надвисне не само върху кариерата ни, но и над всички останали сфери – личен живот, семейна среда, приятелски кръг и т. н.

Депресията засяга самооценката ни.

Бърнаутът засяга само професията.Съветът „отиди на почивка, почини си, отдъхни“ не работи при депресия. Ако човек смени средата, това може леко да облекчи симптомите, но не е задължително. Депресията не зависи от това на колко екзотичен остров сме.

При бърнаут желанието за почивка, отпуск, ваканция се приема от човека с лекота, облекчение, дори трепетно очакване. Почивката е празникза хората с бърнаут и симптомите му започват да избледняват и почти изчезват.

*Ако има много голямо натрупване на бърнаут симптоми, седмица почивка невинаги е достатъчна. Човек чувства завръщането на работа като нещо тежко, непоносимо и извън неговия емоционален капацитет. Това е така, защото натрупването вероятно се е пренесло и в личните отношения.

ВАЖНО! Aко не можем да разпознаем причините, симптомите и пренебрегваме натрупването на бърнаут, той може да се превърне в депресия. По-редки са случаите депресията да премине в бърнаут.

 

AdobeStock_140937060.jpegПричини за бърнаут

1. Може би най-основната причина за появата на бърнаут е чувството на лично пренебрежение и неодобрение в професионалната сфера – даваме всичко от себе си, но се чувстваме недооценени или омаловажавани.

2. Ако сме на длъжност с много и сериозни отговорности, но не взимаме крайното решение, това ни обърква. От една страна, сме дали дума на други хора (вероятно подчинени), но трябва да се съобразим и с решенията на по-висшия менидмънт.

3. Количество и интензивност на работа е повече от полученото възнаграждение – подобно уравнение води до дисбаланс в оценката за нас самите, снижава мотивацията до критичния минимум и стигаме до чувството за пренебрежение.

4. Липса на кауза и смисъл – „Ами работа като работа, какво да е?“ – Ако чуем тези думи от близък, вероятно говорим за първоначални симптоми на бърнаут. Това е особено валидно за хора, които по принцип се увличат по каузи или имат амбицията да се борят за справедливост. Такъв тип хора могат да сметнат работата си за „бездушна“ и това да свали техния коефициент на полезно действие.

5. Личните качества, умения, подходи, силни и слаби страни не пасват на работната среда, в която сме се озовали. Това често произтича от това, че не намираме смисъл.

Решения

1. Важно е да определим кой е „стресорът“ в работната ни среда.

2. Да елиминираме стресовия фактор. За бърнаут няма лекарства – те само биха потиснали временно симптомите. Универсална терапия също няма.

Трябва да определим кое е това, което ни идва в повече – например: „Работата ми харесва, доволен съм от процесите в нея, мениджмънтът е добре, но времето е много. Мога ли да премина на гъвкаво работно време?” Това е примерен подход за търсене на изход от дисбаланса, който чувстваме.

Автор: Симона Христова, Professional, Service Quality Assurance

Well-being екип


What is burnout (the syndrome of professional exhaustion)? 

 

burnout_1.jpegBurnout is our reaction to continuous or chronic stress, caused by work. 

If we’re feeling overly exhausted by our job, it starts to get unpleasant for us and we feel less able to complete even the simplest task – this could be seen as primary symptomatic for burnout.  

Here are the specific symptoms for recognizing burnout: 

1. Emotional exhaustion - if we’re feeling chronically tired, exhausted, “drained” and we start to feel apathy towards our job; if we feel that the capacity of our achievements has drastically declined – maybe it is time to slow down and ask ourselves whether this is burnout that we’re experiencing. 

2. Cynicism (depersonalization) – being cynical towards our work or our position means that we are not expecting anything good to come from it. Sometimes we predict the distressing circumstances ourselves when we’re just standing by and waiting for them to take place. 

To “depersonalize” means to stay distant from everything, related to our work, as if we’re not a part of it – like it’s something on the side that we’ve been forced into. Depersonalization is also moments when we feel so tired that we catch ourselves just staring into a blank space - we feel as though our limbs are separated from our body, they have a free will, and we have no control over them – an “autopilot” state of mind. xUwu2V6BQpWZ2fFztCq9_iStock-510625170.jpg

3. A reduced performance coefficient. (inefficiency) – we’re tired so our productivity is down to a minimum and our creativity is lacking. 

Depression and burnout 

The symptoms of a burnout are very similar to depression and it’s helpful to be able to tell them apart. 

Imagine depression like a cloud that hangs over every area in our lives – our professional career, personal life, family, friends etc. 

Depression affects how we feel about ourselves in general

Burnout affects only how we see ourselves in our profession. 

Tips like “go on a vacation, take some rest, relax” don’t work for depressive states. If a person changes their surroundings, it can help ease the symptoms but that’s not always the case. Depression isn’t influenced by the exotic island that we’re visiting. 

With burnout – taking time off, going on vacation – is always welcome and is often associated with relief and excitement. Taking a break is not just something people with burnout look forward to, it can also help reduce the symptoms and get rid of it altogether. 

*If there’s a significant amount of burnout symptoms, a week’s rest is not always sufficient. Coming back to work can feel hard, intolerable, and out of our emotional capacity. That is because the feeling of burnout has probably transferred to our personal relationships as well. 

csm_nk-aog-burnout_c811993a92.jpgIMPORTANT! If we don’t recognize the causes and symptoms, and we neglect the feeling of burnout, it can turn into depression. It’s rarely the case for depression to turn into burnout. 

Causes of burnout 

1. Probably the main reason for burnout is the feeling of self-neglect and disapproval in our professional life – we give it all we’ve got but we’re left feeling undervalued and underappreciated. 

2. If we’re in a position with a lot of responsibilities but we don’t make the final decision, it can confuse us. On one hand, we’ve given our word to people (probably subordinates), on the other hand we have to consider the decisions of the upper management. 

3. The quantity and intensity of our job is bigger than the compensation we receive – this can lead to a disbalance in our self-evaluation, it can lower motivation to the critical minimum and leaves us feeling neglected. 

4. Lack of cause and meaning – “Work is work, what else can it be?” – If we hear those words from someone close to us, we’re probably looking at the first symptoms of burnout. This is particularly valid for people that are usually passionate for different causes or have the ambition to fight for justice. These types of people can start seeing their work as “soulless” and it can lower their performance coefficient 

5. Our personal qualities, skills, strengths and weaknesses don’t fit into our work environment. This often results of the fact that we find no sense in our job. 

images-1.jpgSolutions 

1. It’s important to see the cause of the stress in our work setting. 

2. Eliminate the stress factor. There is no cure for burnout – it would only suppress the symptoms temporarily. There is also no universal therapy for it. 

We have to spot the thing that would make a difference – for example: “I like my job, I’m happy with the processes in it, management is good, but the hours are too long. Can I try more flexible working hours?” This is a good example to seek a way out of the disbalance that we feel. 

Author: Simona Hristova, Professional, Service Quality Assurance

Well-being team