За подкастовете, кафето и виното

За подкастовете, кафето и виното

Ерика Мати, Associate III, Customer Support, е родена в Люлео, Швеция. Там прекарва целия си живот преди да се премести в София. В Българи1-7.jpgя я води любовта към половинката ѝ – той е тук по работа.  „Със съпруга ми дойдохме, за да пробваме нещо различно. Първоначално планът беше да останем една година, но сме тук и шест години след това.“

Ерика е в Ingram Micro от три години. Част е от Customer Service екипа за Швеция. „Най- хубавото нещо в работата тук е, че винаги има какво да правиш. Не се сещам да съм имала спокоен ден. Винаги има нещо спешно и научавам нови неща. Харесва ми да съм заета – така се чувствам будна и значима.“

Внаги я е влечало отношението към хората. Затова и професионалният ѝ опит включва позиции като рецепционист1-6.jpg в компания за коли и обслужване на клиенти.

Мотивира я животът. „Предпочитам да живея за момента.“

Лесно е да се общува с Ерика. „Не прекалявам с обмислянето нещата. Почти за всичко съм „за“. Понякога съм интровертна, понякога – не. Обичам да излизам с приятели и със семейството си, но енергията си зареждам, когато съм сама.” Носи творчеството със себе си. Обича да се захваща със задачи от типа „направи си сам.“ Ерика може и да плете. Послено е оплела шал и пуловер. Наследила е това умение от майка си, макар да не е толкова добра.2-0.jpg

„Едно от любимите ми неща в България е, че пътуването става лесно. С моя съпруг много обичаме. Даже не трябва да е през океани или със самолет – дори и местните локации са прекрасни,“ казва Ерика. Преди две седмици със съпруга ѝ били в Италия – видяли Венеция, Милано и малките градчета около езерото Комо. „Това е любимото ми място. В България харесвам Пловдив и Созопол. Изключително красиви са.“ 

Освен на красивите гледки, Ерика и съпругът ѝ се наслаждават и на виното в България. От време на време ходят по винарските къщи. „Обожавам всякакъв вид бяло, но есента наближава и ще започна да пия повече червено вино.“ И кафе! – „Пия по почти един литър на ден!“

Ерика е добра в организирането.1-3.jpg Няма значение дали е за бюрото, кухнята или графика ѝ. „Харесва ми да виждам, че всичко е на мястото си,“ казва тя. Ако става въпрос за работата, тя доста често планира дните си предварително и се движи по план. Не е толкова добра в това да се кара с хората. „Просто не съм по драмата.“

Отдъхва си в планината, докато се катери и слуша подкастове. „Изненадва ме, че доста хора около мен в България не знаеха за подкастовете. Слушам всичко – документални подкастове, комедийни програми, слушам и за престъпления и трилъри.“


Podcasts, coffee and wine

 

Erica Matti, Associate I1-8.jpgII, Customer Support, was born in Lulea, Sweden. She had spent her whole life there before moving to Sofia. She comes to Bulgaria because of her love for her partner - he moved here on business. "My husband and I came to try something different. Initially, the plan was to stay for a year, but here we are – 6 years later.

Erica has been working for Ingram Micro for three years now. She is part of the Customer Service team for Sweden. "The best thing about working here is that there's always something to do. I don't remember having a calm day. There is always something urgent and I am learning new things. I like being busy - that's how I feel awake and meaningful.”1-2.jpg

She has always been into working with people. That is why her professional experience includes positions such as  receptionist in a car company and other customer service roles.

Life motivates her. "I prefer to live in the moment."

It's easy to communicate with Erica. "I do not overthink. I am easy-going and up for anything. Sometimes I'm introverted, sometimes I'm not. I like going out with friends and family, but I recharge my batteries when I'm alone.” She brings her creativity wherever she goes. She likes DIY projects a lot. Erica can also knit. Lately she has knitted a scarf and a sweater. She has inherited this skill from her mother, although she is not as good as her.1-9.jpg

"One of my favorite things about Bulgaria is that traveling is easy. My husband and I love exploring various locations. It doesn't even have to be overseas or by plane - even the local destinations are beautiful,” says Erica. Two weeks ago, she and her husband were in Italy - they visited Venice, Milan and some small towns around Lake Como. "This is my favorite place so far. In Bulgaria I like Plovdiv and Sozopol. They are extremely beautiful. "

Apart from the beautiful views, Erica and her husband also enjoy wine in Bulgaria. From time to time, they visit wineries. I love all kinds of white, but autumn is approaching, and I will start drinking more red wine.” And coffee! "I drink almost a liter a day!"

Erica is good at organizing. It doesn't1-4.jpg matter if it's her desk, the kitchen, or her schedule. "I like to see that everything is in place," she says. When it comes to work, she often plans her days in advance and moves according to the plan. She's not that good at arguing with people. "I'm just not into drama."

She relaxes in the mountains while hiking and listening to podcasts. "I'm surprised that a lot of people around me in Bulgaria didn't know about podcasts. I listen to everything - documentary podcasts, comedy programs, I also listen to crime and thrillers.”