Промяната. Тhe change.

Промяната. Тhe change.

Нямаше да повярвам, ако в началото на годината някой ми беше казал, че ще работим 5 месеца от вкъщи и няма да се виждаме с повечето от колегите си. Че за известно време ще правим всичко от хола си и ще ни липсват много от нещата, които преди сме приемали за даденост. Че една разходка на чист въздух ще ни оправи деня и че седмичният пазар няма да е досадно задължение, а един от вълнуващите моменти на седмицата.

Най-трудно щях да повярвам, ако някой ме беше предупредил, че разговор на живо ще означава толкова много – нямаше да си представя какво означава да се чудя дали да прегърна приятелите си, или не.

Промяната дойде неочаквано и преобърна дните ни с главата надолу. Независимо дали го искаме или не. Нямаме избор, но можем да изберем как да реагираме, дали да се приобщим и да намерим нови начини да правим всичко, или да се вкопчим в старото. Неслучайно теорията на еволюцията казва, че оцеляват най-приспособимите. Това важи и за управлението на хора.

Общуването

Няма съмнение: общуваме повече онлайн. Живият контакт е ограничен възможно най-много.  Възможно е да запазим „човешкото“ в общуването! – но изисква усилия. Можем да ползваме видео, да отделяме време да опознаваме хората, дори и от разстояние, да намираме 5 минути в разговора да чуем и видим как е човекът отсреща, кое му е трудно, на какво се смее.  

Онлайн светът ни дава възможност да общуваме неведнъж с повече хора в социалните медии. Да предадем послание, да покажем част от себе си и принципите, зад които стоим.  Много хора забравят обаче, че в социалните мрежи ги следват колеги. Важно е преди да качим нещо да помислим какъв онлайн образ, каква личност искаме да „покажем“ на новия свят, в който сме поставени. Със сигурност имаме колеги, които не са общували с нас на живо и тяхното мнение ще се изгради от това, което виждат в социалните мрежи.

Споделям ви личния си опит. Правилата на моето общуване в Интернет:

  1. Не публикувам постове, които насаждат омраза или по някакъв начин могат да обидят някого. Уважaвам различията и заставам зад убеждението, че хората могат да общуват с изслушване един към друг, дори да не са на едно мнение. Всеки има виждания, история и гледна точка, но несъгласието ни невинаги означава, че конфликтът е неизбежен. Не вярвам в „добрите“ и „лошите“ герои, а в хората, които в определена ситуация реагират по един или друг начин.
  2. Не бих публикувала снимка по бански - когато водиш хора, имаш избор дали искаш те да те възприемат като жена или като ръководител.  
  3. Понякога показвам част от себе си, за която хората не знаят – разказвам със снимка или кратък текст за интересите си извън работата. Случвало ми се е колеги, с които не общувам често, да ми пишат след това – нов повод за разговор.

Различните социални мрежи имат различни цели. Ако искате да ги ползвате активно, може да разгледате онлайн курс по персонален брандинг. Има добри попадения в LinkedIn Learning.

Поддържане на чувството за общност

В момента е малко по-трудно да поддържаме чувството за общност. Време е да бъдем изобретателни и да помислим как да намерим време за виртуална кафе пауза, среща с екипа за разходка навън, доброволчество, като, разбира се, спазваме мерките за безопасност.

Новите мениджъри

В новата среда свързването с хората е на различно ниво и е добре да се освободим от порива си да контролираме всичко. Време е да се свържем по-дълбоко-  Успешният ръководител вдъхновява – успява да убеди другите, че и те могат - дава свобода и другите да действат, намира им пространство за творчество, дава теми за разговор, за спор, въвлича хората. Подходът към хората, който преди е работил, сега не е намясто и с повече еднолична власт няма да стигнем далеч.

Мулти-култи – как да стигнем до другите

Откакто заработихме от вкъщи, със сигурност по-активно ползваме видеоконферентна връзка. Все по-малко важно е от коя държава се включваш,  стига да свършиш работа, да се разчита на теб и да си постоянен, никой не се интересува къде работиш.

Пандемията ни научи да обръщаме внимание само на най-важното – дали правим това, което казваме, че ще направим и дали споделяме какво планираме  (do what you say & say what you do).

Вярвам, че можем да се справим по-лесно с промените, ако си говорим. Споделете ни, коментирайте: какво очаквате от шефа си - честно и смело! Търсим нови посоки, за да ставаме по-добри заедно!

Автор: Фани Зафирова 


If someone had told me in the beginning of the year that we would be working from home for 5 months and we would not be seeing our colleagues, I would not have believed them. I would not have believed that for a certain period, our living room would be our headquarter and that we would miss things which we have taken for granted. I would not have believed that a walk outside would make our day and that the weekly grocery shopping would not be a chore but one of the highlights of the week. The hardest thing to believe would have been that a conversation in person would mean so much- I would not have imagined that I would be hesitating to hug my friends.

The change swept the world suddenly and has brought everything upside down. Regardless of whether we want it or not. We do not choose our reality, but we can choose how to react to it, whether to adapt and find new ways of doing everything or to stick to the past. The theory of evolution says that only the fittest survive. The same principle applies in people management.

Communication

There is no doubt: the biggest portion of our communication has gone online and the live contact is very limited. It is still possible to keep the “human” part in the interaction- but that requires a little bit of effort. We can use video conferencing, dedicate some time to getting to know the person at the other end, and even remotely we can take 5 minutes in the conversation to find out how the other person feels, what difficulties they are facing, what makes them laugh.

The online reality gives us the opportunity to reach a bigger audience through social media. It gives us the platform to share a message, or a part of ourselves, and the principles we stand by.  But A lot of people tend to forget that part of their social network consists of colleagues.  What matters is that before posting, we should think about the “online persona” we would like to “reveal” to this new world we live in. Some part of your colleagues would have never met you in person and their opinion on you would be based on what they have seen on social media.

I am sharing my personal experience and the rules I follow when I communicate online:

  1. I don’t post anything promoting hatred or that would insult anyone. I do respect differences and believe that people can communicate through listening even if they don’t share the same opinion. Everyone has their beliefs, history and point of view, and disagreeing with someone does not always mean that a conflict is inevitable. I don’t believe in “good” and “bad” characters, I believe that people react differently in certain situations.
  2.  Personally, I would not publish a picture of me in a swimsuit - when you lead people you have  to choose  to make them see you as a woman or as a leader.
  3. I sometimes show a part of me that most people don’t know - I share stories through photos or a short post about my interests outside of work. I occasionally get messages from colleagues I don’t communicate with on a regular basis- this can be a great conversation starter!

The different social platforms serve different purposes. If you would like to use them properly, I would recommend you go through one of the personal branding courses you can find online. There are some great options available in LinkedIn Learning.

Keeping the community feeling

It is difficult to maintain the sense of community currently. We need to be creative and find the time for a virtual coffee break, meeting up with the team for a walk outside, do volunteering activities, while observing the recommended safety measures., of course

The new managers

Connecting to the people should happen on a different level in this new environment and it will only help if we let go of the need to control everything. Now is the time to connect deeper – successful leaders inspire – they make the team believe they can do it too. They give the freedom to act, make space for creativity, give food for thought, open-up for arguments, and involve the team. The authoritative approach which might have worked before is now outdated and will not get us far.

Multiculti - how to get to the others

Since we started working from home, we have been using videoconferencing more actively. Your physical location does not matter. As long as you do the job and prove your reliability and perseverance. The pandemic has taught us to pay attention to what matters the most – that we do what we say and we say what we do.

I believe we can cope better with the changes if we communicate. We would love it if you shared and commented: what do you expect from your boss - honestly and boldly! We are looking for new ways to become better together.

Author: Fannie Zafirova 

fannie-2-Copy-1.jpg