Големият Ник и Снежанка

Големият Ник и Снежанка

received_271301771570717.jpegГолемият Ник отишъл да си взима листовките. Щастлив и уверен, че изпитът му е в кърпа вързан, един след друг започнали да влизат съкурсистите – кой притеснен, кой намръщен. Последна влязла Снежанка – начумерена, защото тя вече се явявала на листовки, не за първи път.

Николай Христов, Supervisor, Sales Operations, я поканил да седне до него. Тя била все така начумерена и той се заинтригувал.

Ники подсказал на Снежанка два въпроса от листовките. Поискал ѝ телефона, тя си мислила, че иска само Facebook, а той се обявил за мъж от „старата школа“ и, да, наистина иска телефон.

Вече шест години Ники и Снежанка са заедно. От година и половина – родители на Владимир. Семейството и здравето са на първо място за Ники. И не подлежи на обсъждане. „Когато синът ни или жена ми се смеят и са добре, и аз съм добре.“

От година е и ръководител в Ingram Micro. „Никога не съм имал проблем с общуването, IMG_20210907_182100.jpgмного се шегувам и много нося на майтап“, разказва Ники. При всяка среща очи в очи с хората, които управлява, пита какви са критиките, за да се поправи, ако е сгрешил. Възпитан в самочувствие – да знае какво може и да си отстоява мнението. Признава си, ако сгреши.

Николай Христов е в Ingram Micro от февруари 2019-та. Ръководи SMB UK екипа – или, накратко: „Помагам на 15 души да продадат стока за 15 милиона паунда на месец. Дори вече ставаме жертва на собственият си успех, отборът се движи добре и очакванията стават високи.“

Николай Христов е бил треньор по плуване, заедно с баща си. Обучавал и деца, и възрастни. Като станал шеф, плуването отпаднало.

Ники пие бърбън – носи и на него, освен на майтап.

Имал е две най-динамични години в живота си, когато времето за него е било в събота и неделя вечер след 8 ч. „За другите бях навсякъде – за себе си – никъде“. Плуване, работа, ремонти, университет, тренировки. DSC_5428.JPGСега Ники оценява, че това е било дори по-трудно от раждането на детето, когато „Искаш да помогнеш, ама не можеш, защото си бащата, а не майката.“

От две три седмици малкият Владимир се отпуснал да говори повече – освен „мама“ и „тати“, вече казвал „кола“, „лампа“, имитира животни а най-сладко имитирал тигър.

Ники обича хората – ако са умни. Винаги е имал много приятели, защото след семейството и здравето важно за него е да е заобиколен с качествени хора. Не му харесва когато на другите постоянно някой им е крив - “Трябва първо да гледаме какво може да подобрим в себе си, после да търсим чуждите кусури”.

Обикновено няма план Б.IMG_20150826_151853.jpg „Иначе сигурно нямаше да давам всичко за план А. И следвам принципа: имам ли решение? – добре, правя го. Нямам решение? Добре, не си блъскам главата в стената.“

Логиката и инженерната мисъл са по-силната страна на Ники, отколкото емоциите. Винаги е бил неформален лидер – знае си го и си го ползва. Винаги е част от екипа си, а не просто ги командва. Понякога имат разногласия, но ги решават с консенсус. Ники винаги е зад гърба на хората си – опитва да ги бута, а не да ги тегли. Викат му „Boss“ или „Биг Ник“.

„Цялото семейство сме големи мъже“ – има предвид баща си и двамата си братя-близнаци. Помни момента, в който майка му се отказала да готви. „Беше направила спагетите и в един голям леген беше приготвила доматения сос и кюфтетата. И бърка в легена.“ Историята свършила с „Не мога повече.“

IMG_151479054400422.jpegС близнаците – „Голям купон! Като малки сме се биели, мразили, обичали, прибираме се счупени, точно единият се оправи, другият се контузи, после третият. И все така“.

Това, че Ники е най-големият, го научило на отговорност – все той изхвърлял боклука и той ходил до магазина.

„Като по-малък бях по-див“ – скачал от покриви в Щатите, с приятели ирландци, докато били на бригада; влизал е в ледени води – още не е ходил на Мъжкото хоро в Калофер, защото не е добър в танците.

Ники винаги е уверен, че може, но най-големият му скок досега е детето – „Това е най-трудното и най-възнаграждаващото нещо в живота.“

Ники е човек на методиката – имаш стъпки и вървиш по тях. Човекът, който подсказал на Снежанка на шофьорския изпит и после си я взел на жена. 

 


Big Nick and Snow White

 

Big Nick went to take his driving license exams. 20170902_235731.jpgHe was happy and confident that it’s all in his hands. One after another his colleagues were entering the room – some of them worried about how it would go, others just grumpy. The last one to enter was Snezhanka (in Bulgarian “Snezhanka” is the same as “Snow White”) – she was also grumpy because it was not her first time at the exams.

Nikolay Hristov, Supervisor, Sales Operations, invited her to sit next to him. She was still grumpy, and he felt some interest in her.

Niki hinted at Snezhanka two questions from the leaflets. He asked for her phone number. Actually, she thought that he would only ask for her Facebook profile, but he declared being “a retro man” and, yes, really wanted the phone number.

Niki and Snezhanka have been together for 6 years. For a year and a half, they are the parents of little Vladimir. Family and health are top priorities for Niki. IMAG0703.jpgThat’s it. “When my son or my wife are laughing, I am good.”

For a year Niki has been a Supervisor at Ingram Micro. „I have never had a problem with communication, I joke a lot and can bear a lot of jokes on my back”, he tells. Nikolay always asks his direct reports what he doesn’t do right – to improve or fix something if he’s wrong. He was brought up with confidence in his qualities and opinion. He always admits if he’s wrong.

Nikolay Hristov has been working for Ingram Micro since February 2019. He leads the SMB UK team, or, in short: „I support 15 people in selling services for about 15 million pounds monthly. We often become victims of our success – the team is doing very well and we meet high expectations.”

Nikolay Hristov was a swimming trainer, together with his father. He taught children and adults. Once he became a leader, he quit swimming.IMG-335fd05eeac85a572265efd7b653e9a9-V.jpg

Niki drinks bourbon – likes it a lot and can bear a lot, same as the jokes.

He had two most dynamic years in his life – his spare time was only twice a week – Saturday and Sunday evening – after 8 o’clock. „I was there for everyone but not for myself.” Swimming, work, reconstruction works, university, training. Now, Niki finds out that this was even more exhausting than the birth of his child when “You want to help but you can’t since you’re only the father, not the mother.”

In the past three weeks the little Vladimir started speaking more – besides “mom” and “daddy” he already says words like “car,” “lamp,” he imitates animals and is best when showing how the tiger roars.

Niki loves the people – if they are clever. He has always had a lot of friends, in the top three priorities after family and health. He doesn’t like when somebody is constantly a wet blanket – “We need to check first what we can improve within ourselves and then find the weaknesses of the others.”

Usually, Niki doesn’t have plan B. „If I had, I wouldn’t give my best for plan A. So, I follow my principle: if I have a decision in mind – I follow it. If I don’t – I don’t go in a circle.”

Niki is better at logic and engineer approach to life than at emotions. He has always been an informal leader – he knows that and gets benefits from it. Nikolay not only leads his team but is always part of their tasks. received_900444229974785.jpegSometimes they disagree on some topics, but the consensus is always welcome. Niki is always behind his peoples’ back. – doesn’t pull them but pushes them. They call him „Boss“ or „Big Nick.“

„All of us are big men in our family“ – he means his father and his brothers, who are twins. He remembers very well the moment when his mother quitted cooking. “She just made a pot with spaghetti and separately was stirring the tomatoes and the meatballs in a laver.” The story ended with: “I just can’t do it anymore!”

As far as the twins are concerned – “What a party! When we were little boys we fought, hated each other, loved each other. We used to come back home with traumas and once the first one was already recovered, the others followed the same path. That was our life!”

Being the eldest brother taught Niki to be responsible – to throw the rubbish or go shopping.

„I was wilder as younger“ – he jumped from roofs in the USA with some Irish friends on a work and travel program; he entered ice waters – not in Kalofer because he is not good at playing horo (a Bulgarian tradition).

Niki is always confident that he can make it. His highest jump is his child – “the most difficult and the most satisfying thing in life.”

Niki is a methodology guy – you plan the steps forward and follow them. He is the man who hinted at “Snow White” at the driving license exams and then chose her for a wife.