Зърното е посято

Зърното е посято

202168_4477005565089_1115893962_o.jpgХем е творец, хем обича точността.

Полина Керчева, Accountant II, е горда русенка, обиколила надлъж и нашир Съединените американски щати – на три студентски бригади. Kъсно почнала да ходи – чак в трети курс. Преди това опитала лятна работа на нашето море, раздавала флаери; после изкарвала пари в малък магазин за бельо в Студентски град. За финал на студентските години решила да пробва отвъд океана. Спонтанно, повлякла и своя приятелка. Пропътувала източното крайбрежие, после от Ниагара до Маями, накрая Лас Вегас, Сан Франциско и Сан Диего. Имала и мексиканско гадже – поела риска да ходи сама в дивата част на Мексико на гости. Все пак: не намерила по-хубаво от Русе.

Там пяла осем години в градския хор „Дунавски вълни“ – с най-ниския женски глас – алт. Сега Поли може да се чуе само под душа и малко от съседитеGermany.jpg – „Не съм соло материал“. Но уцелва нотите, колкото за пиано бар и караоке. Покрай хора пътувала много – на фестивали в цяла Европа, с влак от Русе до Москва; ходили до Швейцария, Германия, „Гърция даже не я броя“.

След американските пътешествия се върнала в България и започнала първата си „сериозна“ работа – в българска фирма за производство на зърно. Наели я за офис мениджър, но научила много повече – как боса в каросерията на камион може да „посреща“ реколтата и да взима проби, справяла се добре и с разговорите със зърнопроизводителите, и с управленски срещи, и с по-тромавите преговори с институции и чужди клиенти. Научила се на работна етика. young-merindjei.jpgЛюбимата ѝ история е от Сливен, когато клиент, бивш борец, я попитал: „Ти ли си маркетоложката от София?!“

Поли научила много за хляба, но преценила, че е време да започне да го „изкарва“ в света на големия бизнес. Избрала Ingram Micro. Счетоводител е, но „в това има много повече въображение, отколкото очакваш“.

Запалена до мания по личностното развитие, чете много по темата и разсъждава за израстването на човек. За пръв път започнала с една книга за 5 лв., която си купила от Сливен – когато била там на обучение в местния хлебозавод. Прочела „Квантовият войн“ на Джон Кехоу и това посяло зрънцето. „Сега вече  не съм зърно, а гора на тема личностно развитие“ – задълбала е Поли.

В планината ѝ е най-добре, но обича и да плува. Има уважение към морето, знае си границата кога само трябва да стои и да го гледа.

Със съпруга си се запознали в студентските години, после били разделени, преди да създадат семейство. Тя не помни как се запознали – знае IMG_20210607_180043.jpgсамо, че е на студентски купон. Той бил упорит: „белоградчишки пустиняк“, смее се Поли с любов. От тази любов се родила Дария – „не може да заспива вечер, защото много иска да говори“. Много обича домати и е „диваче като баща си.“

Освен майка, съпруга, планинар и счетоводител, Поли е и биокозметик.

От естествени материали в домашни условия приготвя кремове за лице, за тяло, за коса. Иска да премахне всичко изкуствено. „Много е лесно, стига да знаеш как да смесваш олио и вода. Вече не си мия лицето с нищо, което може да съдържа сапун. По-скоро бих го почистила с накиснати овесени ядки, в които има сапонини.“ Консултира приятелки – тя създава, те тестват. Върху дъщеря си обаче не смее да експериментира. „Ключът е в маслата – нерафинирани, добити по правилния начин и съобразени с вида кожа. Мъжът ми и кумът ни искат нещо за косопад, но още не съм стигнала до тази сложна формула.“ Има обаче личен патентован продукт – гел за лице против стареене – на основата на хиалуронова киселина и чиста казанлъшка розова вода.

Поли е двойнствен Близнак: хем обича точните науки, статистиката и логиката, хем се увлича по абстракции, философия и мисли „кой съм аз и защо съм тук“. Толкова двойнствена, че в една година е била на концерт и на Дийп Пърпъл, и на Цеца Величкович. Иначе е рокаджийка – като баща си – „неосъществен барабанист“.

Сърдечна, остроумна, любопитна и прецизна, Полина може и да те разкраси, и да те повлече през океана. Горда русенка, знае много за хляба и търси логичните решения с въображение. Поли, благодарим ти!


1401728_3629503993237_1037189391_o.jpgThe grain is sown

She is both artistic and precise.

Polina Kercheva, Accountant II, is a proud citizen of Ruse, who has traveled a lot in the United States of America while taking part in three Work & Travel programs. She started traveling quite late – in her third year at university. Before that she tried a summer job on our seaside - she handed out flyers; then she made some money by working in a small lingerie store in Studentski grad. At the end of her university years, she decided to try working overseas. Spontaneously, she brought a friend with her. She traveled along the East coast, then from Niagara Falls to Miami, and, finally, she visited Las Vegas, San Francisco, and San Diego. She even had a Mexican boyfriend – she took the risk to visit him in the wild part of Mexico alone. Still: she hasn’t found anything better than Ruse.

AP-team-2.jpg
There she used to sing for eight years in the local choir "Danube Waves" with the lowest female voice – alto. Now Polly can be heard only under the shower and by her neighbors – „I am not a solo material.“ But she hits the notes well enough for a piano bar and karaoke. She used to travel a lot with the choir – at festivals all over Europe, by train from Ruse to Moscow; they went to Switzerland, Germany, "I don’t even count Greece."

After her American adventures she came back to Bulgaria and started her first “serious” job – in a Bulgarian company for grain production. She was hired as an office manager, but she learned much more than that – how to “meet” the harvest and take samples from a truckload while 19961509_10213301094343721_7455187158802852791_n.jpgbarefoot, she did well – in conversations with grain producers, in management meetings, and in more cumbersome negotiations with institutions and foreign customers. She learned some work ethics. Her favorite story is from Sliven when a client, a former wrestler, asked her, "Are you the marketer from Sofia?!"

Polly learned a lot about bread, but she decided that she needed to put the bread on the table in the world of the large-scale businesses. She chose Ingram Micro. She is an accountant, but „there is much more imagination in that than one can ever expect.“

Passionate about personal development, she reads a lot on that subject and thinks about people’s growth. Her first book in that field cost 5 leva and she bought it from Sliven – when she was there on a training session at the local bakery. She read John Kehoe's “Quantum Warrior”, and it sowed the seeds for her. "Now I'm not a grain, I'm a forest of personal development," Polly said.

She feels best in the mountains, but she also loves swimming. She respects the sea by knowing the limit of standing still and watching it.

She and her husband met in their student years, then they were separated before they started a family. She doesn’t remember how they met – she only knows that they were at a party. life-changing-book.PNGHe was stubborn: a Belogradchik “пустиняк“ (a jokingly derogative term typically used for people from the North-Western part of Bulgaria), Polly says with a lot of laugh and love. That same love gave birth to Daria - "she can't sleep at night because she wants to constantly talk." She loves tomatoes and is "savage like her father."

Apart from being a mother, a wife, a mountaineer, and an accountant, Polly is also a
bio beautician.

She prepares creams for face, body, hair from natural materials at home. She wants to remove everything artificial. „It is very easy as long as you know how to mix oil and water. I no longer wash my face with anything that may contain a soap. I would rather clean it with soaked oatmeal that contain saponins." She consults friends – she creates, they test. She doesn’t want to experiment with her daughter, though. “The key is in the oils – unrefined, obtained in the right way and accustomed to the skin type. My husband and our best man want something for hair loss, but I haven't come up with this complicated formula yet. “Polly even has a personal patented product – an anti-aging face gel – based on hyaluronic acid and pure Kazanlak rose water.

first-ever-try-for-homemade-face-cream.jpgPolly is a dual Gemini: on the one hand, she loves the exact science, statistics, and logic; on the other hand, she is fascinated by abstractions, philosophy, and thoughts about "who I am and why I'm here." She is so dual that in one year she was at a concert of both Deep Purple and Ceca Velichkovic. Otherwise, she is a rocker – just like her father - an "unfulfilled drummer."

Witty, curious, precise, and with a big heart, Polina can both make you look and feel pretty and drag you across the ocean. Proud citizen of Ruse, she knows a lot about bread and seeks logical solutions with imagination. Polly, thank you!