Да превърнем стреса в предимство

Да превърнем стреса в предимство

 

Всички сме лидери.

Как се държим влияе на хората около нас, от нас зависи дали ще е позитивно, или негативно. Определяме лидерството като състояние, а не като титла или позиция.

Добрите лидери са себеосъзнати, храбри, състрадателни и вдъхват доверие и самочувствие. Имат ясна визия и се концентрират върху стратегията, знаят как да постигнат резултати.

Стресът е от най-големите заплахи за добрия лидер. Той може да предизвика чувството, че дадена ситуацията е на живот и смърт. Може да блокира себеосъзнаването, емпатията и желанието за иновация и да подбуди реакции от страх –гняв, отричане, нетърпение, разочарование, които се свързват с недобрите резултати

Поведение под стрес

Според теории в неврологията, в човешкия мозък има три различни мозъчни системи: рептилният мозък (мозъчен ствол), който контролира двигателните функции, лимбичният мозък (емоционалният мозък) и неокортексът (рационалният мозък).

Picture1.pngРептилен мозък

Рептилният мозък е примитивната животинска част на мозъка. Основната му задача е само и единствено оцеляването.

Той контролира всички животоподдържащи функции: сърдечен ритъм, дишане, температура на тялото, екскреция и други. Рептилният мозък се грижи да останем живи на всяка цена.

Лимбичен мозък

Нашият лимбичен емоционален мозък е примитивен, с 400 милиона години по-стар от неокортекса. Целта му е да поддържа рептилния мозък и да гарантира оцеляването му, но заедно с всички сложни емоции и поведение, които вървят с него. Тук засилени са най-базовите ни инстинкти – гняв, готовност за бой. Лимбичният мозък отговаря за краткосрочната памет, образите – не е създаден да обработва абстрактни, сложни идеи.

 

Неокортекс

Неокортексът е най-външният слой на мозъка и е свързан със сложните когнитивни способности. Той е отговорен за логическото мислене. Дава ни възможност да мислим абстрактно, да научим език, да имаме въображение и по-сложни мисли (като мисли за самият процес на мислене). Неокортексът е това, което ни различава от животните.

Това обаче е прекалено опростен модел. Нашият мозък е много по-сложно устроен. Долу можете да видите мозъчен модел, представен по пирамидата на потребностите на Маслоу:

Picture2.png

Когато се намираме в рискова ситуация, рептилният мозък взема превес и подбужда първичната реакция „бягай или се бий“. Този процес се активира при физическа заплаха или под стрес. Тогава всички други части на тялото ни „се изключват“ и оцеляването става приоритет.

Същото важи и за лимбичната система, когато усетим, че нашите статус, сигурност, автономия, свързаност или почтеност са застрашени. Ставаме „лимбични“ и рационалният ни неокортекс се изключва.

Дали има начин да „научим“ мозъка си как да се държи в подобни ситуации?

Picture3.jpgИма 4 основни стъпки, които ще ви помогнат да се справяте със стреса ефективно и да мислите като лидери.

 

Стъпка 1: Забележете как реагирате на стрес

Забавете и наблюдавайте физическите си и емоционалните си реакции към стреса. Ако започнете да дишате по-дълбоко или нарочно концентрирате вниманието си към моментните мисли и чувства, това може да ви помогне да намалите напрежението и да запазите спокойствие в труден момент.

Има различни и лесни практики, които ще ви направят по-бдителни и насочени към настоящето. Някои от тях включват така нареченото „именуване“ – просто назовавате мислите, които минават през главата ви, например „радост“, „притеснение“, „спомен“, „гняв“ и т.н.

В стресови моменти, когато лимбичният мозък влезе в действие, можете да пробвате техниката „натисни пауза, забележи и избери“. Прекъснете това, което вършите в момента (среща, разговор), оценете ситуацията като страничен наблюдател и тогава изберете реакцията си, вместо да оставяте лимбичният мозък да действа вместо вас.

 

Стъпка 2: Преобразувайте стреса

Алиа Кръм и Кели МакГонигъл, учени от Станфорд, са открили, че ако гледаме на стреса като „това, което се появава, когато нещо ценно за нас е застрашено“, ще се чувстваме по-сигурни да използваме стреса като източник на енергия.

Когато наближава краен срок на някой проект и сме стресирани – да разпознаем прииждащия стрес като „нещо ценно за нас, което е застрашено“ може да ни даде енергия да вземем важни решения на свежа глава, вместо да оставяме стресът да ни повали.

 

Стъпка 3: Потърсете творчеството

В спокойните моменти е важно да се замислим какво за нас значи добро здраве, силни взаимотношения и успешна работа и как можем стратегически да си подсигурим пълноценен живот.

Стъпка 4: Задавайте повече въпроси

Когато сме под стрес, вътрешният ни диалог може да ни накара да се съмняваме в себе си. Тогава си задаваме повече градивни въпроси, за да се учим и да растем постепенно. Те ни мотивират да сме любопитни, не самокритични.

Например: „Какво искам да науча от тук?“ „Как мога да общувам най-добре, за да подобря взаимотношенията ни?“ или „Как мога да допринеса към изпълняването на целите на организацията ми?“

Като изпълняваме тези стъпки, ние се приближаваме към това да бъдем добри лидери, които вдъхновяват, повлияват и въздействат на хората около себе си.

 


Reframing stress and using it to your advantage*

* The article is based on the book “Leading well from within” written by Danny Friedland MD.

by Fannie Zafirova, Sr. Manager, Sales Operations

 

All of us are leaders.

The way we show up in any moment is impacting the others and whether it will be positive or negative influence it is entirely up to us. We are referring to leadership as a state of being and not as a title or position.

Conscious leaders are self-aware, courageous and compassionate, inspiring trust and confidence. They have a clear vision, are strategically focused and know how to get purpose-driven results.

Among the greatest threats for conscious leadership is unmanaged stress. It may activate fight or flight responses, impeding conscious awareness, empathy and innovation and manifesting fear-based reactions, like anger, dismissiveness, impatience, and frustration, associated with low performance.

 

Behavior under stress

According to accepted neuroscience, we have three brains: our reptilian brain (brain stem), which controls motor function, our limbic or emotional brain and our neo cortex or rational thinking brain.

 

Reptilian Brain

The reptilian brain is the primitive and animalistic part of our brain. And it’s primarily concerned with one main thing- our survival.

It controls all the life-sustaining functions of our body: heart rate, breathing, body temperature, excretion, etc. The reptilian brain ensures that we stay alive and kicking, at any cost. 

Limbic Brain

Our limbic, emotional brain, which is some 400 million years older than our neo cortex is primitive. Its purpose is to support the reptilian brain in ensuring survival, but with all the complicated emotions and behaviours that survival implies. It is here that our basest of instincts thrive: e.g. fury, fight. It is short term oriented, visual, concrete, and self-centred, and it is not designed to deal with abstract, complex concepts and ideas.

Neocortex

The Neocortex is the outermost layer of the brain and is linked with high-level cognitive abilities. It enables our complex and logical thinking. It gives us the power of abstract thoughts, language, imagination, and higher-order thinking like thinking about thinking. The neocortex is what separates us from animals. 

However, this is an oversimplified model. Our brain is much more complex than this. Now we would like to link this model of our brains to Maslow’s hierarchy of needs which looks as follows:

Every time our safety is at risk, our reptilian brain kicks in and triggers fight and flight response. This process can be initiated by either physical threads or unmanaged stress. At this point the other parts of your brain “shut off” and the survival becomes a priority.

Same goes for the limbic system when we feel that our SCAFR (status, certainty, autonomy, relatedness, and fairness) are threatened. We “go limbic” and our rational neocortex shuts off.

You are now probably asking yourself if there is a way we can “retrain” our brain how to act in similar situations?

There are four key steps can enable you to effectively navigate stress and engage a conscious leaders’ mindset.

Step 1: Noticing and Managing Your Stress Reactions

Pausing to mindfully notice your physical and emotional stress reactions, purposely deepening your breathing, and simply naming your thoughts and feelings, can help you take the edge off these reactions and find greater composure in the heat of the moment.

 

You can easily do different mindfulness practices which will allow you to be more present in the current moment. Some of them include the so called “naming”. E.g. you are having some thoughts going through your mind and simply name what they are, for example “joy”, “worry”, “memory”, “anger”, etc.

In moments of stress when your limbic brain kicks in, you can try to use the technique “pause, notice and choose”. Pause what you are doing (e.g. the meeting, the conversation), evaluate the situation from a neutral perspective and choose your response rather than “going limbic”.

 

Step 2: Reframing Stress

Stanford researchers Alia Crum and Kelly McGonigle have found that if you redefine stress as “what arises when something that you deeply care about is at stake,” you’ll feel more empowered to use stress as a source of energy, rather than an energy drain.

So, when a project deadline looms and you’re stressed, recognizing the surge in your body as “something you care about that’s at stake” can energize you to take proactive steps towards important outcomes, rather than letting stress drag you down.

 

Step 3: Engaging Creativity

In moments of calm, reflect on your personal and professional vision for optimal health, relationships, and work and how you can strategically implement towards your goals to experience greater performance and fulfilment in your life.

 

Step 4: Asking Better Questions

Under stress, where your internal dialogue may spiral into harmful self-doubt, this step inspires you to mindfully ask more productive questions so you can continually learn and grow. These questions should be tapping into your curiosity instead of your self-doubt.

For example, “What is it I’m here to learn?” “How can I best communicate to improve this relationship?” or, “How can I best serve in advancing the goals of my organization?”

Engaging these steps as a conscious leader, expands your capacity to inspire, influence and cultivate an actively engaged high performing culture that makes a significant difference in the lives of those you serve.