Този момент... е животът ми

Този момент... е животът ми

MicrosoftTeams-image-11.pngАвантюристичен, енергичен, приказлив, организиран и понякога силно емоционален. Много му е интересна алтернативната реалност. Всичко което се случва паралелно със собствения ни живот. Вълнува се от общуването с хората и различните гледни точки. „Всички сме склонни да живеем в собствен балон. Стоим в него и си мислим, че това е светът. Всъщност извън балона се случват много неща.“

Това е Стефан Килилов, Change Management Lead. Не обича статуквото. Различното го кара да се чувства жив. Затова му харесва в Тайланд, Виетнам и Камбоджа. „Трябва да си оставиш вижданията за живота на летището в София. По този начин наистина разбираш новото място,“ споделя той. „Индивидуализмът, който живее при нас, там го няма. Всичко се случва на улицата – готвят, простират, играят. Хората са заедно. Общество са. Страхотна лудница е!“

MicrosoftTeams-image-4.pngПриключенският му дух го качва на самолета за Бразилия през 2016 година. Стефан е бил доброволец на Олимпийските игри в Рио де Жанейро. „Там се бяхме събрали не само от кол и въже, но и от всякакви други предмети,“ шегува се той. Помагал е в залата по гимнастика, в която нашите златни момичета взимат бронзов медал. Все още изпитва вълнение от мащаба на подобно събитие. „Хора от целия свят са се събрали там да покажат способностите си, още хора от целия свят са се събрали да отразяват това събитие, други са там, за да го гледат на живо и вече наистина целият свят е пред телевизора и гледа.“

И това не е всичко. Стефан е прекарал три денонощия в Амазонската джунгла. „Там спиш със змиите и тарантулите, но ето ме, оцелях.“ Все още не знае как се е навил да го направи. Тогава си е казал, „Кога пак ще отида в Амазонка?“ С групата са ловували пирани с парчета телешко месо, а след това са ги изпържили и изяли. „Цялото пътуване беше един голям скок извън зоната на комфорт.“

Философски настроен, Стефан разсъждава върху смисъла на живота и поставя под въпрос всичко, което е „защото така е прието“. Пита се защо нещата са така както са, защо хората имат дадено поведение, и в резултат какви са „симптомите“, които се проявяват в обществото. „Хората са ми интересни и може би затова работя на такава позиция.“MicrosoftTeams-image-6.png

Пътят на Стефан до Ingram Micro е извървян онлайн. Той работи от 10 месеца при нас като никога не е ходил в офиса. Работата му е свързана с човешката страна на промяната. „Помагам на хората да свикнат по-лесно с промяната и се опитвам максимално да намаля сътресенията, например от новия софтуер, процес или дори COVID-19“

Има кратка кариера на музикален продуцент като тийнейджър. Не познава нотите обаче. „Имам две издадени парчета и веднъж съм свирил в онлайн радио,“ гордее се той.MicrosoftTeams-image-1.png

Обича и да готви. Експериментира с всякаква кухня. Уж спазва рецепти, но винаги ги променя малко. „Изненадващо за мен, но нямам лоша торта.“

Запален от онлайн тренировките на Ingram, Стефан вече „почти спортува вкъщи“. Зле е обаче в рисуването и в правенето на шпакловка.

Стефан живее със собствено мото, което го мотивира да вижда и преживява света по различен начин. Повтаря си, „Този момент... е животът ми.“


This moment… is my life

3.jpgAdventurous, energetic, talkative, organized and sometimes highly emotional. He is interested in the alternative reality. Everything that happens in parallel with our own lives. He is excited about interacting with people and different perspectives. "We all tend to live in our own bubble. We stay in it and it becomes our perception of the world. In fact, a lot of things happen outside the bubble."

This is Stefan Kirilov, Change Management Lead. He doesn't enjoy the status quo. The different makes him feel alive. That's why he likes it in Thailand, Vietnam and Cambodia. "You have to leave your views on life at the Sofia airport. That's how you really understand the new place," he says. "The common individualism that lives with us is not present there. Everything happens on the street –they cook, hang the laundry out, play. People are together. They are a society. It's a great madhouse!"

His adventurous spirit put him on the plane to Brazil in 2016. Stefan volunteered at the Olympics at Rio de Janeiro. "The people there were not just of all walks of life, but of all sorts of other movements," he jokes. He helped out in the gymnastics arena where our Golden girls took a bronze medal.MicrosoftTeams-image-7.png He is still excited about the scale of this event. "People from all over the world had gathered there to show their abilities, more people from all over the world had gathered to broadcast that event, others had been there to watch it live, so really the whole world was in front of the TV watching."

And that's not all. Stefan spent three days in the Amazon jungle. He still doesn't know how he got round to it. Then he asked himself, "When am I going to go to the Amazon again?" He and the group hunted piranhas with pieces of veal, and then fried them and ate them. "The whole trip was a big jump out of the comfort zone."

On a philosophical note, Stefan reflects on the meaning of life by questioning everything that is " accepted just because " MicrosoftTeams-image-5.pngHe wonders why some things happen the way they do, why people have certain behavior, why society is what it is. "People are interesting to me, and maybe that's why I work in that position."

Stefan's path to Ingram Micro has been walked online. He's been working with us for 10 months without going to the office. His work is about the human side of change. "I help people get used to the change more easily and I try to minimize shocks, for example from a new software, a process or even COVID-19"

He had a short stint as a music producer while he was a teenager. He can’t read notes, though. "I've got two released tracks and I've played on an online radio once," he boasts.MicrosoftTeams-image-3.png

He also loves cooking. He experiments with any cuisine. He follows the recipes, but always adds a personal touch. "Surprisingly to me, I don't have a bad cake."

After keeping up with some of Ingram's online workouts, Stefan is now 'almost working out at home'. He is bad at drawing and applying spackling paste, though.

Stefan lives with his own motto, which motivates him to see and experience the world differently. He keeps saying, "This is moment… is my life."