Момчето, което може всичко

Момчето, което може всичко

DSC02103.JPGСветослав Палазов, Professional, Talent Acquisition, е преминал през „какво ли не“. Помага му винаги отношението към хората. Като малък е участвал в семейния бизнес в Казанлък – електромонтажи и осветление. После се е обучавал от местния диджей и е пускал музика в няколко заведения. Капитанската позиция на училищния волейболен отбор също е била негова. Прожекторите на онлайн радиото са били насочени към водещия Светльо. Изненадващо, но радиото нашумяло сред връстниците му по това време и започнали да го разпознават.

След като заминава да учи бакалавър в Дания, той продължава да работи почасово. Любимите му занимания там са две – сглобявал е сцени и трибуни за световноизвестни изпълнители. „Видял съм много известни. Даже с най-известните като Медина сме работили заедно на сцената,“ казва той. „Друга работа, която ми харесваше тогава, беше в един коктейл бар. Зареждах бара, подготвях плодовете. Започвах преди всички и си тръгвах след тях. Беше много забавно, защото този бизнес е парти и всички се забавляват,“ споделя Светльо.

Идва и момент, в който Светльо започва да практикува наученото от бакалавъра и прави първи стъпки в хотелиерския бизнес. “Предложиха ми стаж във веригата за хотели Marriott. Задържах се след стажа като пиколо. След няколко месеца вече бях в кол центъра, а после и на рецепцията. Накрая станах Duty Manager и Front Office Supervisor. Много съм благодарен на хотела, защото ме научи на основите в бизнеса, на управлението на хора и на йерархия,” споделя той.-.jpg

Покрай веригата хотели Светльо работи и в Майорка – „Исках да пробвам по-топло място с по-весели хора. Това бяха най-добрите 6 месеца в живота ми.“

Светльо има собствена кауза: „препоръчвам на всички да поживеят в чужбина и след това да се върнат.“ Той следва собствения си съвет и се връща в България. Липсват му семейството, приятелите и половинката му в живота. „Доскоро се гордеех с професионални постижения. Отскоро се гордея със семейството и детето си. Имам син на 10 месеца. Още е бебе, но е много активен. Обича да ходи по разходки и да се вози в колата,“ гордо казва Светльо.IMG_1800.JPG

Светльо е добър в отношението си с хората и се вдъхновява, когато вижда, че е полезен. От три години е в Ingram Micro. Бил е в Sales отдела преди да завърши магистратурата си по Човешки ресурси и да направи поредния професионален завой в нов екип. „Обичам да надграждам себе си. След като свикна с нещо ново, се впускам в следващото предизвикателство.“ За него най-големият плюс в компанията са хората. „Не съм срещал някой, с когото не ми е приятно да говоря. Офисът ни откъсва от ежедневието. На пръв поглед виждаш много различни хора, но в същото време те работят за обща кауза с едно име. Офисът ми липсва и мисля да се връщам там. Не съм от хората, които издържат вкъщи,“ казва той.Photo_6553946_DJI_346_jpg_4358466_0_2021522203448_photo_original.jpg

Една от страстите на Светльо е пътуването. Със самолет, защото е по-авантюристично. Работата в хотела му е помогнала да обиколи повечето държави в Европа, да открие нови хоризонти и да се потопи в различни култури. Любимото му място засега е Рим – заради културата, архитектурата, историята и кухнята. Много би се радвал скоро пак да има възможност да попътува. Но докато това време дойде, той гледа света от високо с помощта на новия си дрон. „Наскоро се запалих по дроновете. Дават ми друга перспектива, която сега не виждам.“

Светльо е от цветните служители в Ingram Micro, от които можеш да научиш много. Благодарим ти!

 The guy who can do anything

 

Travel-3.jpgSvetoslav Palazov, Professional, Talent Acquisition, has gone through "a lot." His attitude towards the others always helps him. As a teenager, he participated in the family business in Kazanlak - electrical installations and lighting. He also learned a lot from the local DJ and played some music in several bars. The captain's position of the school volleyball team was also his. The spotlight of the local online radio station were aimed at  Svetlio as presenter. Surprisingly, the radio became popular among his peers at that time and they began to recognize him.

As he started pursuing  his bachelor's degree in Denmark, he continued working part-time. His favorite jobs there were two - he assembled stages and stands for world-famous artists. "I've seen a lot of famous artists. I have worked together on stage with famous Danish artists like Medina," he says. " Another job I liked then was in a cocktail bar. I loaded the bar, prepared the fruit. I started before everyone and left after them. It was a lot of fun because this business is a party and everyone is having fun, " Svetlio says.travel-1.jpg

There  came a moment when Svetlio  began to practice what he had learnt from  his Bachelor degree. He made his first steps in the hotel business. "I was offered an internship in the Marriott hotel chain. I stayed after the internship  as a bellboy. After a few months, I was already working in the call center and then at the reception. I finally became Duty Manager and Front Office Supervisor. I am very grateful to the hotel for teaching me the basics of business, people management and hierarchy, ” he says.

Thanks to the hotel chain, Svetlio also works in Mallorca - “I wanted to try a warmer place with happier people. Those were the best 6 months of my life.”IMG_20191028_131715_114.jpg

Svetlio has his own cause, "I recommend living abroad and then returning to Bulgaria to everyone." He followed his own advice and came back home. He missed his family, friends and significant other. "Until recently, I was proud of my professional achievements. I am now proud of my family and my child. I have a 10-month son. He is still a baby, but he is very active. He likes going out for walks and having rides in the car," Svetlio says proudly.

Svetlio is good at interacting with people and he is often inspired when he sees that he is useful. He has been at Ingram Micro for three years now. He used to be in the Sales department before completing his master's degree in Human Resources and making another professioreceived_627461354385786-1.jpgnal turn in his career by moving to a new team. "I like to upgrade myself. Once I get used to something, I embark on the next challenge.” For him, the best thing about the company is the people. "I have not met anyone with whom I haven’t had a nice conversation. The office distracts us from the everyday life. At first glance, you see many different people, but, at the same time, they work for a common cause with one name. I miss my office days and I'm thinking of going back to the office whenever I have the opportunity. "I'm not the biggest fan of the home office," he says.

Traveling is one of Svetlio's passions. By plane, because it's more adventurous. Working at the hotel has helped him visit most countries in Europe by discovering new horizons and immersing himself in different cultures. His favorite place so far is Rome - because of the culture, architecture, history and cuisine. He would be very happy to have the opportunity to travel again soon. But until that time comes, he sees the world from a hawk’s eye view with the help of his new drone. "I recently got into drones. They give me another perspective that I can't see right now.”

Svetlio is one of the colorful employees at Ingram Micro, from whom you can learn a lot. Thank you!