Без рамки

Без рамки

Не харесва степенуването с „по-“ и „най-“. Не квалифицира и  не сравнява. Няма любима държава, град, място, книга или филм. „Не мога да се огранича с едно нещо и да кажа, че ми е любимо.“

MicrosoftTeams-image-26.pngТеодора Горанчева, Managеr, Business Intelligence Tools. С колкото по-голямо предизвикателство се бори, толкова по-мотивирана се чувства. Цени времето и енергията си.

Теди е част от Ingram Micro от шест години. „Мислила съм си какво друго бих могла да правя – нищо не съм измислила до сега,“ признава тя. Работата ѝ харесва, а от две години е мениджър на екип от трима души. „Не вярвам в корпоративната йерархия от типа: „Аз съм ти мениджър и само това.“ Старае се да поддържа приятелска атмосфера и се надява скоро да я принесе и в офиса. „Искам хората да споделят с мен, ако имат проблем,“ казва тя.

Използва отпуска си за пътуване – последната година – само в България. В момента Теди се е отдала на нестандартно занимание – „с баща ми работим по колата ми – преправяме ѝ багажника, така че да става на легло.“ Иска да пътува и да спи в колата си през по-студените месеци. „За мен това е истинско преживяване,“ признава тя. Теди не се страхува да си изцапа ръцете и да надникне под капака на колата си. „Обичам да човъркам. Сменяла съм пистов ремък, ролка и масло сама.“

MicrosoftTeams-image-28.png„Бих искала да обиколя Странджа в края на лятото. Направила съм си карта.“ Невинаги следва плана точка по точка, но и не иска да изпусне нещо интересно. Спомня си емоциите, които е изпитвала, но понякога изобщо не знае къде се е намирала географски.

Няма любими дестинации, но предпочита по-хладните. Заради това ѝ харесва в Берген, Норвегия. Качила се е заедно с приятели до Тролтунга (скала, известна още като „Езика на трола“). „Не знам как го направих. В началото преходът беше сложен, но после стана като поляна. След това се изкачвахме с въжета по почти вертикален наклон.“ Стигнали са до края, но страхът от високото си казал думата. „Бях с мой приятел и негов приятел, който си търсеше нова работа. От дума на дума кандидатства при нас и след пътуването започна работа в Ingram Micro.”

Теди е завършила Библиотечно-информационни науки в Софийския университет. Учила е от клинописното писмо до работа с база данни. Харесва книгите и има отношение към думите. „Харесват ми фантастиката и ужасите, но не всеки ужас. Стивън Кинг не мога да го чета. Предпочитам Хауърд Лъвкрафт, който никой не е чувал. Казват, че той е основоположникът на жанра ужаси и Стивън Кинг се е вдъхновил от него,“ споделя Теди. Untitled-design.jpg

Подобно на местата, книгите свързва не със сюжет, а с начина, по който са я накарали да се почувства. В момента е на вълна криминални романи. Предпочита да ги чете на оригиналния им език – стига той да е английски. „Силата на даден роман е в подбора на думите – не само да ги осъзнаваш, но и да ги усещаш. Това понякога се губи в превода, но е неизбежно.“ 

Теди няма любима книга и не харесва българските класики като „Под игото“. „Не е истински и го чувствам хиперболизиран,“ признава. Предпочита „Нощем с белите коне“ на Павел Вежинов, „защото е истинска, показва реални емоции, близко е до настоящето и героите са със своите недостатъци и трески за дялане.“

Ценен урок, който е научила, е да не съди за книгата по корицата. „Не всичко е така, както изглежда. Ако не познаваш някого и не знаеш през какво минава, не можеш да си обективен с преценката си за този човек и действията му.“MicrosoftTeams-image-33.png

Теди има ново хоби – засажда домати и полива градината на сестра си извън София. В началото на лятото без да иска е посяла и дини. „Ядох си диня на двора и без да искам явно съм си хвърлила семките по земята и те поникнаха,“ смее се.

Теди няма любим музикален жанр. В гимназията слушала рок и метъл. „Продължавам да ги харесвам, но слушам и други неща като електронна музика, дъбстеп, трап, класически джаз и кънтри. Този целият гювеч ми е в общ плейлист,“ смее се тя. Последните години заменя концертите с опера и балет.

Теодора Горанчева има нюанси във всичко. Не може да поставя и да бъде поставяна в рамки. Теди, благодарим ти за пъстрите цветове!


Without frames

 

She doesn’t like using words like "better" and "the best". She doesn’t categorize or compare. She doesn’t have a favorite country, city, place, book or movie. "I can't limit myself to one thing and say it's my favorite."

MicrosoftTeams-image-27.pngTeodora Gorancheva, Managеr, Business Intelligence Tools. The bigger the challenge she faces, the more motivated she feels. She values her time and energy.

Teddy has been a part of Ingram Micro for six years now. „I have thought about what else I could do – I haven’t come up with anything yet,“ she admits. She likes her job, and she has been a manager of a team of three members for the past two years. „ I don't believe in the corporate hierarchy of the "I'm your manager and that's it" type. “ She tries creating a friendly atmosphere and she hopes she could bring it back to the office soon. „I want my people to share their problems with me,“ she says.

She uses her days off to travel – since last year she has been travelling only in Bulgaria. At the moment, Teddy is engaged in an unusual activity - "My father and I are working on my car - we are remodeling the trunk so that it can transform into a bed." She wants to travel and sleep in her car during the colder months. "For me, it's a real experience," she admits. Teddy is not afraid to get her hands dirty and peek under the bonnet of her car. "I like tweaking things. I changed a belt, a roll and the oil myself.MicrosoftTeams-image-29.png

"I would like to tour Strandzha at the end of the summer. I've made a map. ” She doesn't always follow her plan strictly, but she doesn't want to miss anything worth seeing. She remembers the emotions she felt, but sometimes she doesn't even know where she was in a geographical aspect.

She doesn’t have favorite destinations but she prefers the colder ones. That's why she likes Bergen, Norway. She climbed to Trolltunga (a rock also known as the "Troll's Tongue") together with friends. "I do not know how I did that. At first the hike was complicated, but then a lawn followed. Then, we climbed with ropes up an almost vertical slope.” They reached the end, but the fear of heights took its toll. "I was with a friend of mine and a friend of his who was looking for a new job. We were talking about the company I worked for, he applied and after the trip he started working at Ingram Micro, as well. ”

Teddy graduated from Sofia University with a major in Library and Information Science. She studied topics from cuneiform to database work. She likes books and she has a special relationship with words. "I like science fiction and horror, but not every horror. I can’t read Stephen King. I prefer H. P. Lovecraft, whom no one has heard of. He is said to be the founder of the horror genre and Stephen King was inspired by him," shares Teddy.MicrosoftTeams-image-34.png

Just like places, she connects books not with their plot, but with the way they made her feel. She is currently in the mood for crime novels. She prefers to read them in their original language - as long as it is English. "The power of a novel is in the choice of words - not only to read them, but also to feel them. This is sometimes lost in translation, but it is inevitable.”

Teddy doesn't have a favorite book and she doesn't like the Bulgarian classics like "Under the Yoke". "It's not real and it is hyperbolized," she admits. She prefers Pavel Vezhinov's "Night with the White Horses", "because it is real, it shows emotions, it is close to the present and the characters have their flaws and shortcomings."

A valuable lesson that she has leaned is not to judge a book by its cover. "Not everything is as it seems. If you don't know someone and you don't know what they are going through, you can't be objective with your judgment of that person and their actions."

MicrosoftTeams-image-35.pngTeddy has a new hobby – planting tomatoes and watering her sister's garden outside of Sofia. At the beginning of the summer, she planted watermelons without knowing. "I was eating a watermelon in the yard, and I must have thrown my seeds on the ground because they sprouted," she laughs.

Teddy doesn’t have a favorite music genre. In high school she listened to rock and metal. "I still like these genres, but I also listen to others like electronic music, dubstep, trap, classical jazz and country. This whole mishmash is gathered in a single playlist, ”she laughs. She has also replaced concerts with opera and ballet in the last couple of years.

Teodora Gorancheva has nuances in everything. She cannot place and be placed in frames. Teddy, thank you for the bright colors!