С живот като на филм

С живот като на филм

„Малко откачена, екстремна, глупаво упорита“ – Веселина описва сама себе си. Пътува между гмуркането с опасни акули, скачането с парашут, рафтинга,-.jpg катеренето и любопитство за нови хоризонти.

„Ще пътувам надалеч, докато съм млада и издържам на дълги полети. Пък после ще гледам Европа, когато стана баба.“

Веселина Пейчева, Project Manager, е същата и на работа –вярва, че с упорит труд, дори  с безрасъдство, „нещата стават“.

Веселина е ранна птичка. Понякога има бизнес срещи в четири часа сутринта. Отказала е кафето, една от големите си страсти, и го е заменила с вода с лимон. Липсва ѝ офисът, а сега понякога работи близо 14 часа от стола вкъщи. Минала е през немалко екипи в Ingram за осемте години в компанията. Сегашната ѝ работа изисква управление на хора. „Най-големият ми успех е успехът  на екипите ми. Да управлявам хора не ми е най-силното качество, но много ми харесва и много повече мога да науча там.“

Веселина е ходещ атлас. Била е в 52 държави. През повечето време пътува с майка си. От нея е наследила авантюристичния си дух. Не обича много посещаваните и прекалено популярните дестинации. Затова пътува „извън отъпканата пътека“. Запомнила е много силно маршрут от преди три години. Климатът се колебаел между -5 и 30 градуса. -.JPEGГмуркала се е в Хондурас, а преди това е минала през Аржентина, Чили, Бразилия и Колумбия. За нея „Патагония е рай – с природата си и цветовете“.

Преживяла е корабокрушение. Отишла е в Галапагос да се гмурка, лодката им се разбила и потънала с целия багаж. „Надявам се, че такова нещо ще ми се случи само веднъж в живота.“, шегува се тя.

Веселина има резервен план в живота. Получила е сертификат за Divemaster (професионално гмуркане). “Гмуркането е голямата ми страст. Мога да работя това, където си поискам по света. Даже са ми предлагали работа на Малдивите.“ Мечтае да има бар на плажа и център за гмуркане до него, а децата ѝ да тичат по пясъка.

Веси не може без морска храна. „Колкото и да харесвам планината, съм повече човек на морето.“2.jpg

Аналитична е. Подчинява се на логиката, организацията и графика, но само на работа. Благодарение на майка си е дала шанс на операта, концертите и музиката. Творчеството я намира в пеенето, нищо че ѝ казват: „моля те, спри“. Рисува само с указания от художник и чаша вино.

През лятото Веселина е в офиса на родителите си. „Винаги са ме учили на труд, на работа, на лоялност. И може би затова съм толкова време в Ingram.“

Мечтала е да стане инженер, а после министър на финансите. Приели Веси да учи висше образование в САЩ – в Йейл и Хонолулу, но завършила Финансоbutan.JPGв мениджмънт в Нов български университет. Обича България и винаги е искала да остане, защото вярва, че младите хора имат поле за изява и тук.

Не е ходила само на един континент – Австралия. Иска да отиде в Йордания – особено в Петра – а после и във Виетнам и Камбоджа. Веселина обича пътешествията, но намира смисъл в тях само защото се връща в любимата София.

Ако беше филм, животът ѝ щеше да звучи като Франк Синатра. „My way” e пътят на Веси.


Life just like in the movies

 

„A little bit crazy, extreme, naively ambitious“ – Vesselina describes herself. She travels between the diving with dangerous sharks, parachuting, rafting, climbing and her curiosity about new horizons.

„I will travel far away while I am still young and capable of keeping up with the long flights. When I become a granny, I will travel around Europe. “

1.JPEGVesselina Peycheva, Project Manager, is the same in her working life –she believes that things go well due to hard work and a little bit of boldness.

Vesselina is an early bird. Sometimes she has business meetings at four o’clock in the morning. She gave up on coffee, one of her biggest passions, and replaced it with water with lemon. She misses the office. She is currently working about 14 hours from the chair at home. For her eight years in the company, she has been a part of many teams. Her current job requires managing people. „My biggest success is the success of my teams. People management isn’t my best quality, but I like it and I can learn a lot from it.“

Vesselina is a walking atlas. She has visited 52 countries. Most of the time she travels with her mother. She inherited her adventurous spirit from her. She isn’t fan of the mainstream destinations. This is the reason why she travels off the beaten track. A route from three years ago is still stuck in her mind. The weather varied from -5 to 30 degrees. She dived in Honduras after she had visited Argentina, Chile, Brazil и Colombia. She believes, „Patagonia is heavenly – with its nature and its colors. “1.JPG

She has experienced a shipwreck. She was visiting the Galapagos to dive, when her boat broke down and sank with all of her luggage. „I hope this was a one-time experience only,“ she jokingly says.

Vesselina has a back-up plan in life. She obtained a Divemaster certificate. “Diving is my greatest passion. I can work that wherever I want around the globe. I have even been offered a job in the Maldives. “ She dreams of owning a beach bar and a diving center right next to it. She imagines how her barefoot children run around in the sand.

Vesi can’t live without seafood. „No matter how much I like the mountains, I am much more of a sea person.“

She is analytical. She is subject to logic, organization, and the schedule,7.JPEG but only in her workspace. Thanks to her mother, she gave a chance to the opera, concerts, and music. Her creativity comes forward in singing, even though people often tell her, „please, stop. “ She paints but only with the help of a professional and a glass of wine.

Vesselina used to spend a lot of time in her parents’ office during the summer. „They have always taught me of hard work and loyalty. Maybe this is the reason why I have been a part of Ingram for so long. “

She used to dream of becoming an engineer and the Minister of Finance. Vesi was admitted to study in the States – in Yale and Honolulu, bud she graduated New Bulgarian University with a major in Nepal-1.JPEGFinance management. She loves Bulgaria and she has always wanted to stay here because she believes that the young people can thrive here.

She hasn’t been on one continent yet- Australia. She wants to go to Jordan – especially Petra – and after that continue with Vietnam and Cambodia. Vesselina loves traveling, but she finds a meaning in it only because she returns to her beloved Sofia.

If her life was a movie, it would sound like Frank Sinatra. „My way” is Vesi’s course of action.