Балансът

Балансът

MicrosoftTeams-image-38.pngПонеделник вечер е. Часовникът показва 19 часа, а от фитнеса под офиса на Ingram Micro се чува силна музика. Тренировката продължава вече час, а хората вътре стриктно следват показаната от инструктора хореография. Вече са се изморили, искат да се откажат. Всички наоколо обаче продължават да следват упражненията. „Макар на всички да им идва отвътре да спрат, те виждат, че другите продължават. Така се мотивират взаимно.“

Виктория Якимова, Account Executive, е била и от двете страни на тренировката. Изморена от заседналия начин на живот, Вики решава да даде шанс на нещо раздвижващо, макар и да не е спортувала вече близо пет години. „Посетих групова тренировка под нашия офис. Запалих се от първия път – все едно си открих моето нещо, което толкова дълго време съм търсила,“ споделя тя.

MicrosoftTeams-image-49.pngПродължава да посещава редовно тренировките около пет месеца, когато се открива свободна позиция за инструктор. „Реших да се пробвам на шега – никога не съм си представяла, че ще говоря пред много хора. Беше голям страх за мен, но се радвам, че ми се даде възможност, защото преборих мой страх.“

„Почнах да спортувам, защото не се харесвах,“ споделя Вики. Минала през куп режими, диети и броила белтъчини, мазнини и въглехидрати, Вики решава, че това не е здравословният живот. „Изведнъж започнах да консумирам храни добри за мен, а не такива, които ще ме наравят слаба, защото са нискокалорични. Откакто си наложих този начин на мислене, нещата ми се случват много по-лесно и се чувствам по-добре. Опитвам се да предам това и на хората, които тренират с мен.“

Неща, които често казва на своите посетители във фитнеса, са да се хранят редовно, но бавно, да пият много вода и да не забравят витамините като магнезий и B6. „Много хора пропускат хранения и после са озверели и изяждат големи количества. Не трябва да бързаме. На стомаха му трябва повече време да изпрати сигнали, че е пълен“.MicrosoftTeams-image-51.png

Вики е в Ingram Micro от четири години. Минала е през два екипа. Сега работи за Central Team като Account Executive. „Най-хубавото нещо в Ingram Micro са хората. В екипа сме много сплотени. Имаме и нови попълнения. Познаваме се, знаем си процесите, работата върви плавно.“

Освен на физическото здраве, Вики държи и на професионалното развитие. От карантината насам тя посещава курсове по дигитален маркетинг. „Усещах, че имам нужда от още нещо, и съвсем случайно попаднах на този курс. Връща ме в ученическите години. Доста по-интересно ми е от нещата, които учех в университета. Лекциите са актуални и практични.“MicrosoftTeams-image-44.png

За Вики най-добрият приятел е кучето. По време на карантината си купила френски булдог – Кики. „Кики е много социална. Иска да си играе с кучетата и хората. Не е злобна – не съм я чула да лае,“ споделя Вики. Разхождат се на обед, към 13 часа, в парка до тях. “Много е смешна. Като реши, че разходката ѝ стига, ляга на улицата по гръб с изплезен език. Всеки път на връщане от парка я нося.“

Вики е от хората, които си повтарят: „не спирай.“ Следващият връх за покоряване е ясен. „Искам да уча и в други професионални насоки. Дизайнът ми се струва като предизвикателство. Току-виж съм записала и такъв курс скоро,“ смее се тя.

Вики е от дейните хора в Ingram Micro. Чудесно балансира между работата и забавленията. Горда е, че успява да съчетава всичко, макар и понякога да е за сметка на събота и неделя.

 


The balance

 

MicrosoftTeams-image-42.pngIt's Monday evening. The clock strikes 7 pm, and loud music can be heard from the gym under Ingram Micro's office. The workout lasts for an hour, and the people inside strictly follow the choreography shown by the instructor. They are already tired; they feel like giving up. However, everyone around continues to follow the moves. "Even though everyone wants to stop, they see that the others continue moving. That's how they motivate each other."

Victoriya Yakimova, Account Executive, has been on both sides of the workout. Tired of her sedentary lifestyle, Vicky has decided to give a chance to something energetic, even though she hadn’t played sports for nearly five years. "I attended a group training under our office. I got really excited since day one – I felt like I finally found my thing, which I've been looking for so long, "she said.

She continued attending training sessions regularly for about five months, when a vacancy for an instructor position popped up. "I decided to apply as a joke - I had never imagined that I would speak in front of many people and motivate them. It was a big insecurity of mine, but I'm glad I was given that opportunity because I overcame my inner fear.”

MicrosoftTeams-image-47.png"I got into sports because I didn't like my figure," Vicky says. After going through a bunch of diets, food regimes and counts of protein, fat and carbohydrates, Vicky has decided that this is not the right way of leading a healthy lifestyle. "Suddenly I started eating foods that are good for me, not foods that will make me slim because they are low in calories. Ever since I started following this way of thinking, things have become much easier for me, and I feel better. I try to pass this on to the people that train with me.“

Things she often tells her visitors at the gym are to eat regularly but slowly, drink plenty of water and not to forget vitamins, such as magnesium and B6. "Many people miss meals and then go ravenous and eat large portions. We should not rush while eating. The stomach needs more time to send signals to the brain that it is already full," she shares.

MicrosoftTeams-image-37.pngVicky has been part of Ingram Micro for four years now. She has been working for two teams. Currently, she works for the Central Team as an Account Executive. "The best thing about Ingram Micro is the people. We are very united as a team. We also have new associates in our team. We know each other, we are familiar with our processes, the work is going smoothly. "

Apart from valuing her physical health, Vicky also cares about her professional development. Since the quarantine, she has been attending a digital marketing course. "I needed something else in my routine, and I came across this course quite by chance. The course takes me back to my school years. It is much more interesting than the things I studied at university. The lectures are accurate and practical. “

MicrosoftTeams-image-43.pngFor Vicky, dogs are man’s best friend. During the quarantine, she got a French Bulldog - Kiki. "Kiki is very social. She wants to play with other dogs and people. She has never been angry - I haven’t heard her bark," Vicky says. They walk at noon, around 1 pm, in the park next to their apartment. "Kiki is very funny. If she has decided that her walk was enough, she lays on the street on her back with her tongue out. I carry her back to the apartment by hugging her .“

Vicky is one of those people that keep saying, "don't stop." Her next peak of conquest is clear. "I want to develop in other professional fields.  Design seems like a challenge to me. Soon enough I might enroll in such a course, as well,” she laughs.

Vicky is one of the active people at Ingram Micro. She balances between work and fun. She is proud that she manages to combine everything, although sometimes it takes her Saturday and Sunday.