Момичето с "бързите крака"

Момичето с "бързите крака"

IMG_0414.jpegНай-много от всичко иска да танцува.

Започнала от модерен балет в столично читалище, после открила своя хореограф Милен Данков, после с много труд се озовала на големите български сцени – хип-хоп, поп, фънк, джаз танци. Била е от екипите на Мария Илиева, Михаела Филева, 100 кила, Дара, БГ Радио. Последно: и от екипа на световноизвестната албанка Рита Ора.

Виктория Янева, Associate Professional ITAD Customer Onboarding specialist, работи в Ingram от почти три години. Искала да има и „нормална работа“, освен творчеството. Освен това, харесва какво върши: създава профили на клиенти във финансовата платформа, общува и с финансовия отдел, и с новите хора.

Започнала на втори май 2018-та. Помни дати.

IMG_8829.jpegСъбота, осми октомври 2011-та, 16:30 часа – „ група „Начинаещи“ – тогава започнала с танците – на 15 години. Открила, че носи много женственост в себе си, още в началото се научила да издържа по цял клип на токчета. Вики е асистент-хореограф, танцьор, страстен любител на движението.

Получавала е подкрепа от цялото си семейство – и вкъщи цял живот са танцували – танго, валс. Отначало Вики била срамежлива. Постепенно, с опита на сцена, се отпуснала – „Почваш да се чувстваш в собствени води, да изразяваш себе си, да не изглеждаш срамежлив. Излизаш и си ти.“

Страстна и емоционална, за 24 години Вики вече е научила, че времето и любовта се дават само на заслужилите. В момента се е посветила на себе си, танцовото изкуство и бизнес бъдещето си. През деня работи, вечер преподава – „не са ми лесни класовете, по-скоро са за напреднали“, разказва Вики.

Щастлива е, когато се грижи за себе си, чете фентъзи книги и криминалета, много обича документални филми за серийни убийци и стретегически компютърни игри. „Аз съм си геймърка, все пак съм израснала с брат.“

IMG_0416.jpegСъщото това оправно мъжко момиче става жена, когато танцува. Вглъбява се, мисли, слуша ритъма. От детската градина е била на първа линия на Шакира – „Оbjection”, гледала и клипове на Майкъл Джексън, Джанет Джексън. Не тръгнала към танците с мисъл за слава, а с идеята да се научи.

„Има митове за танцьорите, разбира се“ – разказва Вики. „Има пълни танцьорки и то много по-талантливи от някои по-слаби. Освен това, не е късно да започнеш на 15 или на 21.“

Последното вълнение на Вики е от съвсем скоро. От агенция за подбор на таньори се свързали с нея, до последно не ѝ казали за кого ще танцува. Одобрили я с няколко кастинга, минала на PCR тест преди репетициите и последвали 2 дни с Рита Ора – снимки първо в Дружба, после в Перник. Певицата поздравила момичетата сърдечно, държала се с всички като с екип.

vicky.jpegТанците с бързите крака са таланта на Вики. Участвала е и в мюзикъл – с теп денс – „Нюйорксите танци, нали ги знаеш – с обувките“. Понякога е припадала от умора. Упорита, всеотдайна, много подготвена физически. Човешкият мързел убива с адреналин.

Добре ѝ е да живее сама. Използва времето за осъзнаване и за планове накъде ѝ се ходи. Влече я към Словения, Холандия, Япония и Нова Зеландия. Не иска да емигрира завинаги.

Вики си признава: не е добра в готвенето, не може да готви манджи, но успешно се справя с приготвянето на лесни и бързи снакчета. И много обича сладко!

Вики е забавен, отпуснат, лоялен слушател. Иска да танцува докато я държат краката. Учена е да следва душата си. Танцува, създава хореографии, а понякога гледа документални филми за серийни убийци. Човек на изкуството и на идеите да вървиш напред. IMG_0418.jpeg


The girl with the “fast legs”

8C7A0CE1-B3B2-43AC-B16F-BB699280CD5E.jpegMost of all she loves dancing.

She started with modern ballet classes in a community center in Sofia, then she found her choreographer Milen Dankov, then after lots of very hard work, she appeared on the stage – hip-hop, pop, funk, jazz dances. She was part of various artists’ teams: Maria Ilieva, Mihaela Fileva, Grafa, 100 kila, Dara, Preyah, X factor, BG Radio. And the most recent challenge: she took part in Rita Ora’s new video.

Victoria Yaneva, Associate Professional ITAD Customer Onboarding specialist, has been working for Ingram for almost three years. When she started, she wanted to have a “regular job”, besides art. Moreover, she likes what she does: she creates clients’ profiles in the financial platform, communicates both with the Finance team and with the new hires.

She started on 2nd May 2018. She’s good at memorizing dates.

Saturday, 8th October 2011, 4:30 p.m. – „the Beginners’ Group” – that was when she started dancing at the age of 15. She found a lot of feminine energy in herself, at an early age she got used to wearing high heels for a long time. Viki is an assistant-choreographer, a dancer, a passionate movement-lover.

IMG_0421.jpegShe is supported by her family – they have always been dancing at home – either tango or waltz. In the beginning, Viki was pretty shy. Gradually, she started feeling more comfortable on stage – “You feel like you know what you do, how to express yourself and not to seem shy. You appear and it’s you who influences.”

As a passionate and emotional 24-year-old person, Viki learned that time and love are to be given only to those who deserve them. Now, she is dedicated to herself, dancing, and her business future. During the day she works, in the evening she teaches dancing classes – “my courses are not very easy, I would say they are more for advanced dancers.”

Viki is happy when she takes care of herself, reads fantasy books or criminal novels, she enjoys documentary series about serial killers, she is keen strategy games, as well. “I am a gamer, after all, I have been brought up together with my brother.”

So, this tomboy girl suddenly becomes a woman when she dances. She reflects on the movement, thinks, and listens to the rhythm. Since kindergarten, she has been on the frontline of the dancing group with Shakira, “Оbjection”. IMG_0427.jpegViki was raised with Michael Jackson’s and Janet Jackson’s videos. She didn’t start because of fame, she just wanted to learn how to dance.

„Of course, there are a lot of myths about dancers.”, Viki says. “There are some fluffy dancing girls and sometimes they are even more talented than the skinny ones. Moreover, it’s not true that if you start dancing at the age of 15 or 21 you’re late.”

Viki’s most recent inspiration is still very fresh.  She received a call from an agency for an audition, without telling her who she would be dancing with. They selected her in the several IMG_9734.jpegfollowing auditions, she made a PCR test before the rehearsal, and then – two days with Rita Ora followed – they were filmed first in Druzhba, then in Pernik. The singer greeted everyone heartfully and behaved like a team player.

Dancing with “fast legs” is Viki’s talent. She participated in a musical – with tap dance – “those New-York-style dances, you know – with the rapping shoes”. Sometimes Viki fainted with tiredness. She’s perseverant, dedicated, and very well-physically trained. She always kills laziness with adrenaline.

Viki likes living by herself. She spends her time on self-reflection and making plans where she wants to go. She’s keen on traveling to Slovenia, Netherlands, Japan, and New Zealand. However, immigration forever is not her thing.

Viki admits she is not good at cooking, she is good at making fast and easy snacks. She has a sweet tooth! 

She is a fun, easy-going, loyal listener. Her dream is to dance until her legs can bear it. She has always been taught that she needed to listen to her soul. Viki dances, creates choreographies, and sometimes watches serial killers’ movies. She is a girl of art and ideas to move forward.