Танцуващата с лошия късмет

Танцуващата с лошия късмет

20212.jpg“Имаш късмет, ама лош“ – шегуват се с Вики нейни приятели. Не че е карък, но вече 4-5 пъти все не може да се качи на самолет. И никога не е летяла. „Винаги някой си чупи нещо – ръка, крак – или просто идва пандемия.“ Вики се смее, но ѝ е странно, че все не успява да се вдигне в небето. Ще чака поредните билети от приятели, но няма да си купува сама.

Виктория Александрова, Receptionist, е първият човек, когото виждаме като влезем в офиса. През Рецепцията преминават всички истории – и хубавите, и лошите, „понякога хората идват да се оплачат, да се похвалят, понякога просто да си пообщуват малко“. Вики обича хората. Вродено търпелива, успява да изслуша всички и да реагира спокойно на исканията и въпросите. „На Рецепцията са се случвали какви ли не неща – носили са непожелани цветя; или хора са идвали да си търсят работа директно. Не съм по скандалите и по проблемите, предпочитам да премълча и да премисля.“

От пет години Вики е в Ingram Micro. Завършила Регионално развитие и политика. Била на няколко стажа и разбрала, че политиката няма да е нейното. Не ѝ харесал подходът. Обяснили ѝ в администрацията, че „единственият плюс е безплатното погребение.“ И тогава, и по принцип0016.JPG Вики има таланта да казва „не“ и да си тръгва, когато нещо е против принципите ѝ. За кратко като студентка е работила в медии – превеждала статии в сайт; после работила в спортна зала. Тръгнала си, когато почувствала, че може да е по-полезна другаде.

Родена и цял живот живяла в София. Обича и морето – там отива цялата ѝ отпуска. И е летяла – но с парасейлинг. 

При Вики всичко става по трудния начин. Но е над нещата и не задълбава много за дреболии. Само за отношения. Слуша си вътрешното настроение – винаги! Затова може и да стои 10 дни вкъщи, и да купонясва без да се прибира. Въпрос на чувство. Търси логика и всички гледни точки – „дори най-безумните“.

Вики се разгневява трудно – например когато не ѝ донесат вода на заведение четири часа! И пак не е съвсем гняв – прави забележка и започва житейски разговори, че „може би ще попаднете и на клиенти с повече самочувствие и пари, които няма да реагират с разбиране.“

В спокойствието си Вики прокрадва чувството си за хумор, но е сериозна – трябва време да усетиш, че се шегува.

Вики е била професионален състезател по спортни танци. Висока е и рядко се намирали правилните партньори. Последният се отказал „главоломно“ и след него се отказала и тя. Сега не може да си намери 20211.jpgправилното място, където да танцува на добро ниво. А иска! – и бързо, и бавно; и стандартините, и латиноамериканските танци. Ври ѝ кръвта.

Вкъщи Вики пали свещи и търси нова музика – не толкова комерсиална, може и бърза, и бавна, без значение от жанра и езика. В училище трябвало да учи испански, но не се събрала паралелка, затова останала с втори език френски – избрала го като „по-малкото зло“. Сега се е запътила към курс по гръцки.

Луд фен на волейбола – не е тренирала, нищо, че е висока. Танцьор по душа, отказал се потенциален политик, Вики прави добро за хората със спокойствието си и умението да слуша какво точно искаш. Смела достатъчно да лети с парашут над морето, но няколко пъти не успява да се качи на самолет.

Виктория Александрова – първият човек, когото виждаш в Ingram Micro. И дано не носиш непоискани цветя.

 


Dancing with the bad luck

"You've got bad luck," Vicky's friends joke. It is not like everything is against her, but it's her fourth or fifth time she cannot get on a plane. And she has never flown. "There's always something happening or breaking – an arm, a leg or just a pandemic." Vicky laughs, but she feels weird that she still can't get up in the sky. She will wait for the next tickets from friends, but she will not buy them herself.645uh.bmp

Victoria Alexandrova, Receptionist, is the first person we see while entering the office. All the stories go through the Reception – both good and bad, "sometimes people come to complain, to brag, sometimes just to communicate a little bit." Vicky loves people. Innately patient, she manages to listen to everyone and respond calmly to requests and questions. "All sorts of things happened at the Reception – they have brought unwanted flowers; or people came looking for work directly. I'm not into scandals and problems, I prefer to keep quiet and think."

Vicky has been working for Ingram Micro for five years. She graduated in Regional Development and Policy. She had several internships and realized that politics would not be her cup of tea. She didn't like the approach. They explained to her in the administration that "the only advantage is the free funeral." Then, and in general, Vicky has the talent to say "no" and leave when something is against her principles. For a short time as a student, she worked in the media sphere – she translated articles on a website; then worked in a gym. Then she left when she felt she could be more useful elsewhere.

Born and bred in Sofia. She also loves the sea – that's where she spends all her vacations. And she has flown – but with parasailing.

With Vicki, everything is done the hard way. But she is cool and doesn't go into too much detail. Only for relationships. She listens to her inner mood – always! That's why she can both stay at home for 10 days and party without coming home at all. It is a matter of feelings. She seeks logic and all points of view – "even the most absurd ones".20215.jpg

Vicky finds it difficult to get angry – for example, when in a restaurant the waiter hasn’t brought her water for four hours! Still, it's not exactly anger – she makes a remark and starts life conversations that "you may come across customers with more self-confidence and money who will not react with understanding."

In her calmness, Vicky slightly uses her sense of humor, but she is serious – you need time to feel that she is joking.

Vicky used to be a professional sport dancer. She is tall, so the right partners were seldomly found. The last one gave up and after that she gave up, as well. Now she can't find the right place to dance at a good level. And she wants to! – both fast and slow; and standard, and Latin American dances. Her blood is boiling.

At home, Vicky lights candles and looks for new music – not so commercial, it could be fast or slow, no matter the genre or language. She was supposed to study Spanish at school, but the class didn’t gather, so she sticked with French as her second language – she chose it as the "lesser evil". She is now on the verge of giving a Greek course a go.

She is a crazy volleyball fan – she didn't play it, although she's tall. A dancer by heart, a resigned potential politician, Vicky does good for people with her calmness and ability to listen to exactly what you want. She was brave enough to fly a parachute over the sea, but she missed on boarding a plane several times.

Victoria Alexandrova – the first person you see in Ingram Micro. And I hope you don't bring unwanted flowers.