Водата е живот

Водата е живот

AdobeStock_120994293.jpegПостоянно чуваме, че пиенето на вода е важно. Въпреки това повечето хора не приемат достатъчно течности.

Терминът „доброволна дехидратация“ за първи път е описан от Джон Грийнлийф и Фредерик Сарджънт II през 1964 г. – означава да си жаден, но да не пиеш вода.

Понякога е трудно човек да си наложи дисциплина, за да осигури най-доброто количество течности за тялото си, но можем да използваме за мотивация основни факти за нейните свойства:

 • Тялото на възрастен човек се състои от 50-60% вода и може да оцелее само около 3-4 дни без течности.
 • Водата е катализатор за всички процеси в тялото.
 • Водата е катализатор за всички процеси на пречистване на клетките, тъканите, органите и системите в човешкото тяло.
 • Водата е основният източник на енергия за нашето тяло.
 • Събира токсините и вредните вещества от клетките и ги отвежда до черния дроб и бъбреците.
 • Нашият мозък е съставен основно от вода и ако има недостиг, не може да функционира правилно.
 • Водата многократно повишава ефективността на нашата имунна система.
 • Водата е най-мощният разтворител на всички хранителни и ценни вещества за нашето тяло.
 • Ако пием достатъчно вода, това осигурява производството на всички хормони, включително мелатонин, отговорен за съня.
 • Водата е ключов фактор за поддържане на хомеостазата (способността на тялото да поддържа стабилно равновесие между зависимите един от друг процесите). Хомеостазата се постига с постоянен пренос на течности между органите и системите на човешкото тяло. Водата балансира pH.
 • Водата доставя кислород.

AdobeStock_89324860.jpegЦветът на урината е най-лесният начин хората да оценят сами колко са обезводнени – по скала от светло към тъмно. По-тъмната пигментация на урината показва дехидратация, докато по-светлата или безцветна пигментация на урината показва добра хидратация.

 

Основни принципи за поддържане на здравословно ниво на хидратация

 • Започваме деня си с 2 чаши топла вода и ги изпиваме бавно.
 • Напомняме си да пием вода често през деня.
 • Пием вода не по-малко от 30 минути преди ядене и не по-малко от 1,5-2 часа след това. Избягваме да пием по време на ядене, защото така се разрежда стомашният сок и се отмиват  витамините и другите полезни вещества.
 • Намаляваме до минимум употребата на сол. Всички напитки като алкохол, кафе, черен чай, пакетирани сокове, безалкохолни напитки и т.н. отнемат от тялото повече вода, отколкото дават, така че е добре да ги избягваме. Ако ги пием, трябва едновременно да ги комбинираме с много вода.
 • Да пием достатъчно чиста вода – между 2 и 4 литра на ден според режима, сезона и личната  нужда от вода. Лесен начин да сме сигурни, че пием достатъчно вода е да напълним бутилка и да я приемаме през целия ден, като добавим още няколко чаши.

Качеството на водата също е много важно. Водата от чешмата съдържа хлор и тежки метали, които са вредни за човешкото тяло. Ph на водата е друга основна характеристика, тъй като пряко влияе върху алкално-киселинния баланс на тялото. Затова се препоръчва филтрираната вода. Има специални кани с филтър или пречиствателни системи, които се инсталират към водопреносната система вкъщи. Те пречистват, алкализират и йонизират водата. По-скъпи са, но са дългосрочна инвестиция в здравето.

Основните органи и структури на човешкото тяло са с голямо съдържание на вода и разчитат на адекватна хидратация, за да работят добре. Докато хората могат да издържат до 3-4 седмици без храна, издръжливостта ни без вода е много по-малка – до 3-4 дни. Научни изследвания доказват, че неправилната хидратация може да допринесе за хронични заболявания, да влоши контрола над кръвната захар и здравето на бъбреците.

За да сме в добро здраве, да имаме енергия и  настроение, пиенето на вода е от решаващо значение. Ако си го напомняме често, сме свършили добра работа за тялото и ума си.

 

 


 

AdobeStock_209473934.jpegWater is life

“Drinking water is important” – we all hear it all the time. However, most of the people don’t drink enough water. The term “voluntary dehydration” was first described by John Greenleaf and Frederick Sargent II in 1964. This phenomenon describes how humans can be thirsty but despite that don’t drink any water.

Sometimes it’s difficult to be disciplined to provide the necessary quantity of water for our bodies but we can motivate ourselves by some facts about its power.

 • The adult human body consists of 50–60% water and can survive only approximately 3-4 days without ingesting water.
 • Water is the catalyst for all processes in the body.It is the catalyst for all the purification processes of every cell, tissue, organ and system in the human body.
 • Water is the main source of energy for our bodies.It collects the toxins and harmful substances from cells and brings them to the liver and kidneys.
 • Our brain consists mostly of water and if there is no necessary amount, it cannot function properly.
 • Water repeatedly increases the efficiency of our immune system.
 • Water is the most powerful solvent of all food and precious substances for our bodies.
 • Enough water ensures production of all hormones including melatonin responsible for sleeping.
 • Water is a key factor in maintaining homeostasis (the body’s ability to maintain a stable equilibrium between processes that are dependent on each other). Homeostasis is achieved through a constant transfer of fluids between the compartments of the human body.
 • Water balances pH.
 • Water delivers oxygen to the body.

Picture1.pngUrine color is the easiest way for people to self-assess their hydration status based on a scale of light to dark. Darker urine pigmentation indicates dehydration, while lighter or colorless urine pigmentation indicates good level of hydration.

Key principles for maintaining a healthy level of hydration

 • Start our day with 2 glasses of warm water and drink them slowly.
 • Then remind ourselves to drink water often during the day.
 • Drink water 30 mins before eating and 1,5-2 hours after that and avoid drinking during eating to avoid dilution of gastric juices and washing away vitamins and other useful substances.
 • Reduce to minimum the use of salt.
 • All drinks like alcohol, coffee, black tea, packed juices, soft drinks, etc. are using more water to be digested, than they are giving to the body. So, we need to avoid them or, if wedrink them, we need a lot of water alongside.
 • Drink enough pure water – between 2 and 4 liters per day depending on the daily routine, season, and individual need of water. An easy way to make sure we drink the needed quantity is to fill a bottle with water and drink it throughout the day plus a few glasses of water more.

 

AdobeStock_350469355.jpegThe quality of the water is very important. Tap water contains chlorine and heavy metals that are harmful to the human body. The Ph of the water is another major characteristic of water, as it directly affects the alkaline-acidic balance of the body. Therefore, it is recommended to drink filtered water. There are special jugs with a filter that collects the harmful substances. There are also purification systems that are installed to the water transmission system at home. They purify, alkalize, and ionize the water. They are more expensive but are a long-term investment in health.

The major organ systems and structures of the human body are water consistent and rely on good hydration habits for full function. While humans can live up to 3-4 weeks without food, we can survive only approximately 3-4 days without water. Scientific researches explore how bad hydration may contribute to chronic diseases. Also, science indicates that insufficient water intake may affect how the human body controls blood sugar and the health of kidneys. To stay in a good health, have energy and be in a good mood, drinking water is crucial. If we remind ourselves this fact, it will probably mean that we have done good job about our brain and body.