На правилното място

На правилното място

Яна Младенова, Associate II, Vendor Pass Through Finance, е общителна, организирана 2.jpgи постоянна. В ежедневието ѝ намират място много цветни и интересни хора. „Талантливите личности ме зареждат и ми помагат да открия на свой ред в какво съм добра.“ Яна е от търсещите хора, които намират.

Започва да се развива професионално след първи курс. Печели стаж в Европейската комисия и се задържа там повече от две години. „Това изигра голяма роля в развитието ми, защото открих, че мога много повече отколкото съм си представяла. За целта трябва да си на правилното място,“ казва тя. Никога не е подозирала, че говоренето пред голяма аудитория ще ѝ доставя удоволствие. Първата ѝ мащабна изява е пред 200 човека в град Бургас, а след това я чакат индивидуални проекти и още нови отговорности. „За да разбереш в какво си добър, някой трябва да ти даде възможност. До нея се достига обаче след немалко усилия и търсене.“

01.jpgЯна случайно попада в Ingram Micro преди почти три години. Представлявала е Европейската комисия на един кариерен форум и е решила да се разходи. Попада на представители от Ingram Micro, които ѝ разказват за предстоящата първа стажантска кампания, а останалото е история. Яна започва в Customer Service отдела, минава през Purchasing и стига до Vendor Pass Through Finance, където е сега. Това, което я кара да смени позицията си, е желанието да работи на френски език, защото не го е практикувала след завършването на гимназия.

„От човек на комуникациите, който обяснява едно нещо по пет различни начина, скочих в съкращения от кодове и преките пътища в света на технологиите. Беше си предизвикателство, но в Ingram Micro витае духа на подкрепата.“

Освен всеотдайна на работното си място, Яна е и отдадена млада майка на 5-годишния Александър. „Избрах това име с идеята, че щом е най-популярното мъжко име в света, той трябва да се мотивира да изпъкне и да покаже, че може да бъде различен.“ Яна и Александър се допълват. Тя обича да чете, а той – да слуша сякаш му е пуснат касетофон. „Чета му и на други езици, за да научава нови неща. Любимата му история е за Феноменалните. Може да я слуша отново и отново.“09.jpg

Яна предпочита автори, които имат суров поглед над реалността – като Буковски и Клавел. Чете и академична литература, а от скоро се е посветила на медицинска литература, изучаваща лечебните свойства на растенията. „Самото четене ме изключва от всичко друго,“ признава тя.

Здравословни проблеми променят начина на живот на Яна. „От човек, който тича до аптеката за всяко нещо, станах човек, който не пие дори аспирин. Храната може да бъде лечение, ако знаеш как да я използваш,“ казва тя. Затова често готви здравословни ястия – например каша от коприва.

Яна отглежда някои от билките, които консумира. Последното растение, което засажда, е лимоново дръвче. „В момента имам четири. Отгледах ги от семки, а затова се иска постоянство. Харесва ми да виждам резултати. Това ме мотивира да се захващам с нови проекти и да се справям с всяка нова цел по-добре от предишната.“

Движението също е важна част от рутината ѝ. Независимо дали ще е кардио тренировка, разходка в планината, пилатес упражнения или разтягане вкъщи. Алтернативните лечебни практики като иглотерапии и интензивни масажи ѝ допадат, а стреса го бори с дихателни практики. „Идеята не е да дишаш дълбоко и да броиш до 10. ТрябвUntitled-design-1.jpgа задълбочено разбиране и себеусещане, за да уравновесиш съзнанието си и да премахнеш мъглата и умората,“ казва тя.

Това е Яна Младенова  - точно на време и движеща се по график. Организационните ѝ умения изпъкват и я водят напред. „Който умее добре да си организира времето, може наистина да гушне 100 дини и да върви с тях без да ги изпусне. За целта човек трябва да познава себе си и приоритетите си.“

Благодарим ти, Яна!

 


 

In the right place

 

Yana Mladenova, Associate II, Vendor Pass Through Finance, is communicative, organized, and determined. Many colorful and interesting people find a special place in her everyday life. "Talented people charge me and make me discover what I'm good at." Yana is a seeker who finds whatever she is looking for.5.jpg

Yana started to develop professionally after her first year at university. She won an internship at the European Commission and stayed there for two years. "This played an essential role in my development because I found out that I am more capable than I had imagined. You have to be in the right place so that the right things can happen, ” she says. She has never expected that speaking in front of a large audience would be her cup of tea. Her first public speaking performance  was in front of 200 people in Burgas. Individual projects and new responsibilities followed. "To find what you're good at, you must be given a chance. I am very grateful for the opportunity I had received. This has helped me understand that public communications suit me.

Yana has been working at Ingram Micro for almost three years. She represented the European Commission at a career forum and decided to go for a walk. She came across Ingram Micro representatives  who told her about the upcoming internship campaign, which was the first one of  its kind in Bulgaria. The rest is just history. Yana started her career in the Customer Service department, went through Purchasing, and is currently in the Vendor Pass Through Finance team. What made her change her role was the desire to work in French because she hasn’t practiced the language after graduating from high school.03.jpg

“From a communications person who can explain one simple thing in five different ways, I jumped into abbreviations and shortcuts. It was a challenge, but Ingram Micro has the spirit of support.”

Apart from being a dedicated associate, Yana is also a devoted young mother of the 5-year-old Alexander. "I chose this popular name with the idea to motivate him to stand out and show that he can be different." Yana and Alexander complete each other. She likes to read, and he likes to listen as if his mother is a tape recorder. "I read to him in other languages so that he can learn new things. His favorite story is Disney’s The Incredibles. This is what we read constantly. "

Yana prefers authors who have a rough view of reality - such as Bukowski and Clavell. She also reads academic literature and has recently indulged in medical literature that examines the healing properties of plants. "Reading takes my mind off everything else," she admits.

10.jpgYana's lifestyle has been changed by health problems. "From a person who runs to the pharmacy to get anything, I've become a person who doesn't even use aspirin. Food can be a cure if you know how to use it," she says. That is why she often cooks healthy dishes - for example nettle porridge.

Yana grows most of the herbs she consumes. The last plant she has grown is a lemon tree. "I have four of them at the moment. I grew them from seeds, so it takes perseverance. I like to see results. This motivates me to embark on new projects and to cope with each new goal better than the previous one.”

Movement also takes an important part of her routine. It doesn’t matter if it is a cardio workout, a walk in the mountains, Pilates exercises or stretching at home. She likes alternative healing practices such as acupuncture and intensive massages, and she copes with stress with the help of breathing practices. "The idea is not to breathe deeply and count to 10. It takes a lot of reading to balance your mind and remove the fog of fatigue and anger," she says.

This is Yana Mladenova - just in time and keeping up with her schedule. Her organizational skills stand out and lead her forward. "Anyone who knows how to organize their time well can really cope with 100 tasks. In order to reach this level of multitasking, people must know themselves and their priorities.

Thank you, Yana!